054. Kulomäki ja 055. Kesijärvi, Janakkala

Karttalehti 2133 03

Kohteen kartta [pdf] /Linkki Google Mapsiin

Kohdeluetteloon

 

Kulomäki

Kulomäen lounaisrinteellä metsä on puustoltaan luonnontilaisen kaltaista mustikka- ja puolukkatyypin metsää. Rinnettä luonnehtivat järeät, iältään 120–200-vuotiaat ylismännyt, joiden alle on kehittynyt erirakenteinen 20–70-vuotias kuusi- ja koivumetsä. Lähempänä tietä on metsään jätetty kolmisenkymmentä järeää kuusituulenkaatoa, muuten rinnealueen lahopuusto koostuu keloutuvista männyistä, mäntymaapuista sekä ohuehkosta kuusilahopuustosta. Lahopuuta on jo merkittävästi normaalia talousmetsää enemmän. Yhdeltä mäntymaapuulta löydettiin luonnonsuojelullisesti arvokkaan vanhan metsän indikaattorilajia, kermakarakääpää.

Lounaispuolella arvokas metsä jatkuu vanhana ja runsaslahopuustoisena kuusimetsänä, joka on osin korpipohjaista. Siihen liittyy eteläpuolelta tien varresta edustava mäennyppylä, jolla kasvaa vanhahkoa mäntymetsää. Metsässä on paikoin runsaasti järeää mäntylahopuuta. Osa alueesta on WWF:n perintömetsää.


Kesijärvi

Kesijärven arvokas luontoalue sijaitsee noin 9 km koilliseen Janakkalan kuntakeskuksesta. Rakentamattomana säilyneen Kesijärven ympäristössä on edustavia suometsiä ja lehtoja. Alueen itäosalle ovat leimaa-antavia arvokkaat metsäiset lampi- ja puroelinympäristöt.