Luoteis-Venäjän luonnonsuojelullisesti
arvokkaita uhanalaisia metsäalueita:

Lapin metsä - Laplandskij les

LUONTO

Lapin metsän alue on hyvin vaihteleva kokonaisuus. Korkeat tunturiketjut rinnastuvat alavaan järvialankoon ja länsiosan kuivat, mäntyvaltaiset metsät idän reheviin kuusikoihin. Suot ja vesistöt värittävät maisemaa ja lukuisat tuntureilta lähtevät purot luovat monimuotoisuutta jopa hyvin karuihin männiköihin.

Lapin metsän länsipuolen halkaisee Itäisen Saariselän tunturimassiivi, jonka korkein huippu Joutsenpää kohoaa 716 metriin. Itäinen Saariselkä muodostaa pitkän tunturiketjun, joka on jatkoa Suomen puolen Saariselän tuntureille. Ketjun pohjoispuolelta alkaa jääkauden jälkeen kauan jään ja veden peitossa ollut, soistunut järvialanko, jonka keskus on nelisakarainen Vuonnijärvi. Tämä oli kolttasaamelaisten keskeisintä elinaluetta ennen toista maailmansotaa. Vuoriston eteläpuolen kuivat männikkökankaat kulojälkineen ja tuulenkaatoineen kertovat metsien kehityshistorian vaihtelevuudesta. Eteläiseen Jaurujokeen rajautuvat männiköt puolestaan ovat hyvin vaihtelevia niin ikänsä kuin rakenteensakin puolesta. Tuntureilta Jaurulle virtaavat joet tuovat rehevyyttä muuten mäntyvaltaiseen maastoon.

Saat kuvasta suuremman klikkaamalla sitä. Takaisin tulet selaimesi "back"-napilla.

Pohjois-eteläsuuntainen Vokmanjoki sekä Lovnajärvi jakavat Lapin metsän kahtia itä- ja länsiosaan. Näiden vesistöjen muodostamalla rajalla lännen karu, mäntyvaltainen metsä muuttuu yllättävän jyrkästi tuntureiden, soiden ja järvien pirstomaksi kuusikoksi. Idässä tunturit eivät myöskään lännen tavoin muodosta yhtenäistä ketjua vaan kohoavat siellä täällä, ilman säännönmukaisuutta. Kuusimetsät ovat satumaisia ikikuusikoita alangoilla ja tuntureiden alarinteillä, korkeammalla koivun osuus lisääntyy ja metsä muuttuu puistomaiseksi vaihettuen paikoin tunturikoivikoksi. Koillisosan metsät ovat palaneet laajalti lähiaikoina ja kasvavat paikoin hyvinkin tiuhaa koivikkoa.

Länsiosassa Ylä-Tuuloman tekoallas eristää 900 metriin kohoavat Ziltaldin tunturit, jotka alkavat Lapin luonnonpuiston rajalta idässä. Tunturialue erottuu rehevyydellään muusta Lapin metsän alueesta ja muodostaa erillisen kokonaisuuden niin luontonsa kuin sijaintinsakin perusteella.

 

HISTORIA

Lapin metsän länsiosa sijaitsee entisen Petsamon Lapin alueella: Suomen silloisen itäisen käsivarren eteläosa on Lapin metsän aluetta. Länsiosissa elivät Suonikylän kolttasaamelaiset, itäosissa Nuortijärven ja Hirvasjärven koltat aina toiseen maailmansotaan asti. Etenkin Vuonnijärven ympäristö oli saamelaisille tärkeää kesä- ja syyskauden asuinaluetta. Nykyisin kolttakylistä on jäljellä vain avoimia kenttiä entisten talojen ja pienimuotoisten viljelysten paikalla.

Lapin metsä kiinnosti aikanaan myös suomalaisia erämaaeläjiä. Alueen hiekkapohjaiset joet olivat paratiisi lukuisille helmenpyytäjille, joista tunnetuimpia olivat A. Wegelius sekä Huhti-Heikiksi nimetty erakko, jonka asumuksen jäännöksiä voi edelleen löytää Lounajärven rannalta.

 

HAKKUUT JA GEOLOGINEN TOIMINTA

Nykyisin Lapin metsän erämaa kaventuu pikkuhiljaa luoteesta ja etelästä. Luoteisosan männiköt on jo pirstottu laajoin avohakkuin ja Vokmanjoen molemmin puolin rakennettujen metsäteiden ympäristössä puolet metsästä on hakattu.

Geologinen toiminta on alkanut Itä-Saariselällä jo ennen viime sotia. Erityisesti nikkeli on ollut haluttua. Tämä on jättänyt jälkensä alueelle: jo itse geologinen tutkimus raskaine telaketjuajoneuvoineen tuhoaa alueen luontoarvoja. Lisäksi tuntureiden laella on kaivauksia ja hylättyjä geologikyliä rauta- ja lasiromuineen on jäänyt luhistumaan useisiin paikkoihin.

 

SUOJELU

Lapin metsän alue on kokonaisuudessaan venäläisten kansalaisjärjestöjen moratorialuetta, josta useat suomalaisyhtiöt ovat sitoutuneet olemaan ostamatta puuta. Tästä huolimatta alueelta on myyty sellupuuta Metsäliitolle ja tukkipuuta jalostettuna Norjaan.
>> lisätietoja Metsäliiton toiminnasta

Lapin metsän alue on Suomen ympäristöministeriön ja Kuolan ekologiainstituutin kahdenvälisessä sopimuksessa yksi neljästä kohteesta, joiden suojelusuunnitelmaa Suomi on rahoittanut. Lapin metsä on tärkeimpiä Kuolan alueen suojelemattomista erämaakohteistä. Tällä hetkellä Muurmanskin alueen luonnosta on suojeltu vasta 3 %. Uusia suojelukohteita kuitenkin valmistellaan ja Lapin metsä on neljän tärkeimmän ja ensiksi keskustelussa olevan joukossa.

 

TULEVAISUUS

Lapin metsän länsiosat on vuokrannut venäläinen Priroda-yhtiö 50 vuoden vuokrasopimuksella. Se hakkasi Vuonnijärven pohjoispuolella talvella 1999-2000. Samalla omistajalla on Ylä-Tuuloman kylässä Noru Priroda-niminen puunjalostulaitos, josta jalostettu puu viedään ulkomaille. Yhtiö suunnittelee laajentavansa hakkuita Itä-Saariselän tunturimassiivin eteläpuolelle tienrakennuksen jälkeen. Tarkoituksena on, yhdessä kansalaisjärjestöjen kanssa, tehdä alueelle alue-ekologinen suunnitelma, jonka mukaan hakkuut keskitetään vähäarvoisemmille alueille.

Kuolan tiedekeskuksen suunnitelmissa on perustaa Lapin metsän alueelle luonnonsuojelualue luultavasti kolmena erillisenä alueena (Ziltald, Lapin metsän itä- ja länsiosa). Tässä kuitenkin metsätaloudelliset ja luonnonsuojelulliset intressit törmäävät. Geologinen toiminta alueella on hiipunut, uusia kaivantoja tosin tehtiin vielä kesällä 1999.

Kuolan alueen metsätalous ei tule kärsimään suuria vahinkoja mikäli Lapin metsä rauhoitetaan. Kokonaisuudessaan Kuolan alueen metsätalous tarjoaa työpaikan vain muutamalle sadalle ihmiselle ja metsäteollisuuden osuus koko alueen taloudesta on vain muutaman prosentin luokkaa.

 

LISÄTIETOJA:

Aulikki Lipponen / Luonto-Liitto, Venäjä-projektisihteeri
aulikki.lipponen(@)helsinki.fi, puh. 03-530 6442

Dennis Smirnov / Kola Wild Nature Center smirnovd(@)inep.kolasc.ru

Irina Zaitseva / Kola Wild Nature Center lepores(@)aprec.ru

 

METSÄPÄÄSIVU I TIEDOTTEET I VENÄJÄN METSÄT I KATSAUKSET I SITAATIT I POHJOIS-EUROOPAN VANHOJEN METSIEN KARTAT I HAKKUURAPORTIT I MALAHVIA I SALLA I ETELÄ-SUOMEN METSÄT I SUOJELUPINTA-ALAT I YHTEYSTIEDOT I UHANALAISET METSÄKOHTEET I LIITY! I KESKUSTELUA: AIHKI-LISTA I TAITEILIJAT METSIEN PUOLESTA I SERTIFIOINTI I NATURA 2000 I PAPERINKULUTUS I FORESTS IN ENGLISH I

Luonto-Liiton metsäsivujen ylläpito: metsaweb(@)luontoliitto.fi
Sivut optimoitu 4.0 ja uudemmille selaimille
Luonto-Liiton pääsivulle