009. Pääjärvi, Loppi, Tammela

Kuva: Mauno Särkkä Karttalehti 2131 01 / Kohteen kartta [pdf]
Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09


Lopen, Tammelan ja Rengon kuntien rajalla sijaitsee Pääjärven hieno järvialue, jolla on säilynyt runsaasti rakentamattomia rantoja ja metsäisiä luontoarvoja. Kynnysniemen harjumetsistä, rannoista ja lammista suuri osa on merkitty Kanta-Hämeen maakuntakaavassa suojeluvaraukseksi (kartassa punaisella). Lisäksi sitä ympäröivät, rajaukseen sisältyvät metsä- ja ranta-alueet on maakuntakaavassa kaavoitettu valtaosin merkittäviksi retkeilyn ja luontovirkistyksen viheralueiksi. Aktiivisesta retkeilykäytöstä kertovat polut ja nuotiopaikat.

Kohteen luoteisosassa on säilynyt erityisen kaunis luontokokonaisuus. Pääjärven selän halkaisee maalauksellinen Kynnysharju, jota pitkin voi kulkea järven yli. Harjun puhkaisevan kapean, soutuveneen mentävän salmen voi ylittää kahlaamalla. Selänteen alavimmalla osuudella kasvaa lahopuustoisia lehtimetsiä, korkeammalla harjulla taas vanhaa, osin kilpikaarnaista männikköä. Pääjärven länsirannoilla on säästynyt edustavia rantanevoja, vanhapuustoisia, vesitaloutensa kohtalaisesti säilyttäneitä rämeitä sekä lahopuustoista, kuusivaltaista kangas- ja lehtometsää.

Kynnysniemen pohjoisosassa kasvaa vanhoilla laitumilla erirakenteisia, vanhoja ja melko lahopuustoisia koivuvaltaisia metsiä, joissa esiintyy myös kohtalaisen runsaasti haapaa. Alueella on myös sekapuustoisia, nuoria ja harventamattomia metsiä, joissa on paikoin runsaasti nuorta haapaa. Nämä nuoremmat metsät kehittyvät nopeasti edustaviksi sekametsiksi. Myös mäntyvaltaisia nuoria metsiä löytyy alueelta. Rajauksen etelä- ja lounaisosa koostuu varttuneista mäntyvaltaisista metsistä, joissa on runsaasti kuusialikasvosta sekä eri-ikäistä kuusta.

Alueella on myös nuorempia ja käsitellympiä, pääosin mäntyvaltaisia metsiä. Lahopuutakin esiintyy siellä täällä. Alueen ojitetut rämeet ovat valtaosin vesitaloudeltaan muuttuneita. Pääjärven kohteen koilliskulmassa sijaitsevaa Ruoholammia ympäröi nevareunus ja vesitaloudeltaan luonnontilaisen kaltainen, hieno räme.

Kohdeluetteloon