076. Kaakkurinselkä, Utajärvi

Karttalehti 3424 07

Kohteen kartta [pdf] /Linkki Google Mapsiin

Kohdeluetteloon

 

Kaakkurinselän alue sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, Utajärven kuntakeskuksesta n.15 km luoteeseen, Sanginjärven länsipuolella. Inventoitu alue sisältää n.25 hehtaaria metsää ojitetun suon saarekkeina suon eteläpäässä. Suoraan METSO-potentiaalisia niistä on noin puolet, ja muilta osin alue lienee pitkällä aikavälillä rauhaan jätettynä ennallistamiskelpoinen. Kokonaisuudessaan suojelurajausehdotus on noin 80 hehtaaria, ja kokonaan Tornatorin omistuksessa.

Erityisesti suon länsipuolen saarekkeilla on runsaasti tuulenkaatoja niin, että lahopuun määrä yltää METSO II -luokkaan vaadittaviin määriin. Metsä itsessään on enimmäkseen varttunutta mäntyvaltaista kangasta, joka on puulaji- ja ikäsuhteiltaan erirakenteista. Itäpuolen saarekkeet ovat myös paikoin erirakenteista ja harventamatonta varttunutta tai nuorta mäntykangasta, lisäksi niillä on jonkin verran erityisesti lehtilahopuuta. Lahopuun vähäisemmän määrän vuoksi itäpuolen kumpareet ovat luontoarvoiltaan selvästi länsipuolen metsiä heikommat, usein METSO III - luokkaa; alueen yhtenäisyyden vuoksi ne on kuitenkin syytä sisällyttää rajaukseen.

Rajauksen suo on melko voimakkaasti ojitettu, ja metsäkumpareiden välissä kasvaa tiheää nuorta mäntymetsää. Ojat ovat kuitenkin paikoin umpeutumassa itsestään tai jo umpeutuneet, ja sikäli alueella on ennallistamispotentiaalia. Alue on erityisesti länsipuolen metsäsaarekkeiden osalta luontoarvoiltaan korkea, mutta alueen arvon säilymiseksi ja kehittämiseksi myös itäosa on syytä sisällyttää suojelurajaukseen.