074. Kilpeläisenmäki, Rautavaara

Karttalehti 3343 12

Kohteen kartta [pdf] /Linkki Google Mapsiin

Kohdeluetteloon

 

Rautavaaran koillisosissa sijaitseva Kilpeläisenmäen alue käsittää noin viisitoista hehtaaria Hiirenjokeen rajautuvia vanhoja, luonnontilaltaan edustavia rinnemetsiä. Alueen metsille on tyypillistä edustava puustorakenne eli metsät ovat tiheitä, lahopuustoisia ja useammasta puulajista koostuvia. Iältään ne ovat noin 100-120-vuotiaita. Metsät ovat kuusivaltaisia, mutta puustosta enimmillään neljännes on lehtipuita, lähinnä koivua, mutta myös haapaa, harmaaleppää ja raitaa esiintyy. Mäen laelta löytyy myös mäntyvaltaisia osia, missä esiintyy jonkin verran myös keloja ja mänty-ylipuustoa. Lähes kaikki männyt ovat palokoroisia, ja vanhimmat niistä kilpikaarnaistumassa. Lahopuuta on parhailla alueilla rajauksen keskiosissa 300-500 kpl/ha, ja se on monilajista (kuusi, koivu, mäntyäkin runsaasti) ja kokojakaumaltaankin edustavampaa kuin rinteillä, missä suuri osa lahopuusta on ohuempaa kuusta ja koivua.

Lajistoa ei ole tutkittu, mutta ainakin riuku- ja aarnikääpä sekä raidankeuhkojäkälä esiintyvät alueella. Alue on laadullisesti osittain parempikin kuin lähiympäristön suojelualueet Rautavaaralla ja täydentää erinomaisesti seutukunnan suojelualueverkkoa valtakunnallisestikin tärkeällä metsävyöhykkeellä. Lisäarvona on vielä Koikerokosken rajautuminen alueeseen.