073. Tornimäki - Haukkavuori, Ruokolahti

Karttalehti 4121 12

Kohteen kartta [pdf] /Linkki Google Mapsiin

Kohdeluetteloon

 

Tornimäki – Hukkavuori on metsien ja kallioiden muodostama luontokokonaisuus, johon sisältyy useita monimuotoisuuden kannalta merkittäviä puustoisia elinympäristöjä, jotka täyttävät METSOluokkien I ja II -valintakriteerit. Alueelle on ominaista maastomuotojen jyrkkyys ja sen myötä kasvupaikkatyyppien voimakas vaihtelu. Hukkavuoren itäreunan kalliojyrkänteeltä avautuu komea kaukomaisema ja alueella kulkeva luontopolku tekee kohteesta myös suositun retkeilykohteen.

Tornimäen ja Hukkavuoren – rajauskokonaisuuden vanhat ja lahopuustoisimmat osat sijaitsevat kantatie 4063:n itäpuolisella kalliojyrkänteellä ja sen läheisyydessä, Tornimäellä ja sen itä- ja kaakkoisrinteillä sekä Hukkavuorella. Niissä kasvupaikat vaihtelevat tuoreen – kuivahkon kankaan kuusi tai mäntyvaltaisista sekametsistä kuiviin kalliomänniköihin.

Tornimäen ympäristöstä löytyy vanhoja ja järeitä mänty-ylispuita, pystykeloja ja mäntymaapuuta. Vanhoja eläviä ja kuolleita lehtipuita näkyy metsäkuvassa paikoin kohtalaisen runsaasti, pääasiassa koivuja ja koivupökkelöitä mutta myös järeitä eläviä ja kuolleita haapoja sekä pihlajia. Vanhoja järeitä palokantoja esiintyy monin paikoin.

Hukkavuoren eteläpuoleisen jyrkänteen alapuolella on upea lehto, jossa esiintyy järeää ja vanhaa kuusta, runsaasti koivua, haapaa, raitaa ja harmaaleppää. Järeää kuusilahopuuta on niin pystyssä kuin maapuunakin. Myös lahoa lehtipuuta on runsaasti. Lehto vaihettuu kaakkoon mentäessä tuoreen kankaan varttuneeksi/vanhaksi kuusikoksi, jossa on kuusilahopuuta paikoin näkyvästi sekä joitain yksittäisiä järeitä lehtipuita ja palokantoja. Osa varttuneista kuusikosta on harventamatonta ja kehittymässä nopeasti monimuotoisuuden kannalta suotuisaan suuntaan.

Myös Hukkavuorella on arvokkaita vanhoja, runsaslahopuustoisia kalliomänniköitä, joista komein lienee juuri itä-kaakkoisrinteellä, jossa on myös kilpikaarnaisia petäjiä ja komeita keloja. Alueella on hakkuuleimikko.

Monimuotoisuuden kehittämisen kannalta arvokkaat kuusikot sijaitsevat kahta puolen tie numero 4063:a. Kuusikot ovat varttuneita – vanhoja ja niihin on jo alkanut syntyä hiljalleen kuollutta puuta. Järeitä vanhoja palokantoja näkyy metsäkuvassa yleisesti. Koivuja on yksittäin.

Rajausteknisistä syistä Tornimäki - Hukkavuoren karttarajaukseen sisältyy jonkin verran myös suhteellisen tasarakenteisia ja vast’ikään harvennettuja nuoria kasvatusmetsiä.