070. Kukuljärvenkalliot - Huuhkajanvuori, Ruotsinpyhtää

Karttalehti 3024 01, 04

Kohteen kartta [pdf] /Linkki Google Mapsiin

Kohdeluetteloon

 

Yleiskuvaus: Kaksiosainen luontoalue sijaitsee hieman länsi-lounaaseen Ruotsinpyhtään kuntakeskustasta. Laajempi osa-alue sisältää erämaisen Kukuljärven rantametsineen, järven pohjoispuolella sijaitsevan Branninluolan alueen, järven kaakkoispuoliset Kukuljärvenkalliot sekä tähän kaakkoispuolelta liittyvät Hautuumaankalliot ja Tornikallion. Molempien osa-alueiden erikoisuus ovat laajat, 2000-luvun alun kuivuustuhojen runsaslahopuustoisiksi muuttamat kalliometsät. Näitä löytyy etenkin Kukuljärvenkallioilta, Hautuumaakallioilta, Tornikalliolta sekä Högmalmenin alueelta.

Osa-aluekuvaukset : Kukuljärvenkallioiden osa-alue sisältää rakentamattoman Kukuljärven ympäristössä sijaitsevia huomattavalta osin luonnontilaisen kaltaisia kallio- ja kangasmetsiä. Kukuljärvenkallioilla sekä näistä kaakkoon sijaitsevalla Tornikallio-Hautumaankallioiden alueella on laaja-alaisesti luonnontilaisia kalliomänniköitä, jotka ovat kärsineet vahvasti 2000-luvun alun kuivuustuhoista. Tämän seurauksena kallioilla lahoaa maa- ja pystypuuna kymmeniä kuutiometrejä mänty- ja kuusilahopuuta hehtaarilla. Runsaslahopuustoisia kangasmetsiä löytyy pienialaisesti kalliomäkien rinteiltä, paikoin Kukuljärven kaakkoisrinteeltä sekä Branninluolan ympäristöstä.

Osa-alue sisältää myös arvokkaita soita. Branninluolan alueella on monipuolisia korpi- ja rämesoita, joiden suotyyppivalikoimaan kuuluvat ainakin muurain-, neva- ja sarakorpi sekä korpiräme. Kukuljärvenkallioiden keskellä sijaitsee edustava vanhapuustoinen isovarpu- ja tupasvillaräme. Hautuumaankallion pohjoispuolella on puolestaan reunaojituksista huolimatta keskiosiltaan luonnontilaisena säilynyt räme, jonka suotyyppejä ovat lyhytkorsi- ja tupasvillaräme.

Osa-alueen edustavien kallio- ja kangasmetsien joukossa on kohtalaisen paljon metsiä, joiden luontoarvot ovat nopeasti kehittymässä. Näihin metsiin kuuluu aikanaan kevyesti harvennetut vanhat kangasmetsät, puulajisuhteiltaan monipuoliset nuoret sekametsät, soistuneet metsät sekä vanhat siemenpuuhakkuut, joiden alle on luontaisesti kehittynyt nuorta sekametsää. Muutamat metsäalueet (Hautuumaankallioiden luoteispuoli, Tornikallion länsipuoli, Kukuljärven itäpuoli) on rajattu mukaan suojeluesitykseen pelkän ilmakuvatarkastelun perusteella.

osa-alueesta. Kohde rajautuu etelässä, idässä ja pohjoisessa tiehen, lännessä se rajautuu käytöstä poistuneeseen hiihtokeskukseen. Huuhkajanvuori on maisemallisesti näyttävä kalliomäki, jonka laella on vanhan, toimintansa lopettaneen hiihtokeskuksen jäännökset. Kallioalueen etelä- ja itärinteellä on erittäin runsaslahopuustoisia (lahopuuta yli 20 m3/ha) louhikkoisia tuoreita ja lehtomaisia kankaita. Näihin liittyy itäpuolelta jonkin verran vanhapuustoisia, osin aikanaan harvennettuja metsiä. Runsaslahopuustoisempia metsiä löytyy puolestaan lisää Huuhkajavuoresta kaakkoon olevalta louhikkoiselta rinteeltä.

Högmalmenin alueella on kuivuustuhoista kärsineitä runsaslahopuustoisia kalliometsiä sekä näihin liittyviä vanhapuustoisia tuoreita ja kuivahkoja kankaita. Osa kallioiden rinteillä sijaitsevista kangasmetsistä on kevyesti harvennettuja, mutta niidenkin puusto on jossakin määrin erirakenteinen ja lahopuuta on jo kertynyt jonkin verran.

Huuhkajanvuoren koillispuolella on pieni vesitaloudeltaan luonnontilainen räme (pallosara- ja korpirämettä). Tästä kaakkoon on kaksi pientä, lievästi kuivahtanutta korpisuota.

Huuhkajavuoren osa-alueen itä- ja kaakkoisosan sekä Högmalmen-karttasanasta muutamia satoja metrejä etelään sijaitsevien metsien nykyistä tilannetta ei ole selvitetty. Alueet on rajattu mukaan suojeluesitykseen muutaman vuoden takaisen ilmakuvan perusteella.

Alueen luonnonsuojelullinen merkitys : Molemmilla osa-alueilla on huomattavaa merkitystä METSO-ohjelman tavoitteiden kannalta. Alueiden arvoa nostaa niiden laajuus sekä sijainti Itä- Uudenmaan itäosassa, jonka mannerosalla ei tällä hetkellä ole oikeastaan lainkaan laajempia metsäisiä suojelualueita.

Lähes kaksi kolmasosaa suojeltavaksi esitetyistä alueista täyttää METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet edustavuusluokkien I tai II kallio- ja kangasmetsinä, korpina, rämeinä tai pienvesien monipuolisina lähimetsinä. Lopuistakin metsistä huomattava osa on puulajisuhteiltaan ja puustorakenteeltaan sellaisia, että niitä voi pitää edustavuusluokka III:n kohteina.

Muuta : Kummallakin osa-alueella on huomattavaa merkitystä virkistyskäytölle johtuen maisemallisesta komeudesta sekä eteläisemmän osa-alueen poikki kiemurtelevasta retkeilyreitistä. Myös Huuhkajavuorelle nousee käytetty retkeilyreitti.