006. Ojajärven metsät, Loppi

UPM:n avohakkaamaksi merkitsemää metsää Evon alueella. Kuva: Matti Liimatainen Karttalehti 2042 09 / Kohteen kartta [pdf]
Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09


Lopen kunnassa, Ojajärven ympäristöstä löytyy hienoja METSO-kriteerit täyttäviä kohteita. Lisäksi kohderajaukseen sisältyy rakentamattomia, Kanta-Hämeen maakuntakaavassa virkistysalueiksi merkittyjä järvenrantoja sekä nuorempia ja käsitellympiä, mutta kehityskelpoisia metsiä, jotka toimivat tärkeinä tukialueina alueen edustavammille metsille. Alueen tärkeimmät metsäiset ytimet sijaitsevat Ojajoen ympäristössä Ojajärven itärannalla sekä järven eteläpuolella Kilometrikalliolla. Arvio kehityskelpoisten tukialueiden metsistä perustuu osittain ilmakuva-aineistoihin.

Ojajoen eteläpuolella, Kyöstilän talon tuntumassa kasvaa tuoreella lehtopohjalla erityisen hieno, vanha lehtometsä. Valtapuuston muodostavat hallkaisijaltaan 50-70 cm paksut kilpikaarnaiset männyt. Lisäksi metsässä on runsaasti vanhoja, osin pystyyn kuolleita kuusia sekä hyvin järeitä koivuja. Joen pohjoispuolella kasvaa hyvin järeää ylispuumännikköä ja järven rannassa komeita kilpikaarnaisia aihkeja. Lisäksi rajauksen pohjoisosassa kasvaa varttunutta kuusivaltaista ja erirakenteista lehtometsää, jossa lahoaa huomattavan runsaasti erikokoisia kuusimaapuita. Lehtometsä rajoittuu kosteaan lehtoon, jossa kasvaa lisäksi tuomea ja metsälehmusta.

Ojajärven eteläpuolella sijaitsevaKilometrikallion arvokas metsäydin taas on hieno runsaslahopuustoisten kuusivaltaisten metsien ja rakenteeltaan melko luonnonmukaisten kalliomänniköiden muodostama kokonaisuus. Myös korpisuutta esiintyy paikoin. Erityisen runsaasti lahopuuta on kilometrikallion luoteisrinteellä ja kohteen länsiosassa kulkevan tien itäpuolisessa rinteessä. Metsien valtapuusto on vanhaa ja keskimäärin erirakenteista.

Hyvin lahopuustoinen on myös Ojajärven länsipuolella oleva parin hehtaarin laajuinen, aikoinaan ojitettu korpi, joka on sittemmin kuivunut turvekankaaksi. Kuusivaltainen, vanha puusto on kohteella kuitenkin täysin erirakenteista ja kuolleita maa- ja pystypuita lahoaa paikalla hyvin runsaasti.

Kohderajaukseen on myös sisällytetty Isosaari ja Ojajärven eteläranta, jotka on Kanta-Hämeen maakuntakaavassa merkitty virkistysalueiksi. Lisäksi Kilometrikallion länsi- ja luoteispuoliset, raskaammin käsitellyt metsät on rajattu mukaan tukialueeksi. Metsistä osa on varttuneita ja osin erirakenteisia ja pieneltä osin myös vesitaloudeltaan vähän muuttuneita korpia löytyy. Tieto näiden metsien tilasta pohjautuu valtaosin ilmakuva-aineistoon.

Kohdeluetteloon