064. Rasinmäki, Savonlinna

Karttalehti 4211 05

Kohteen kartta [pdf] /Linkki Google Mapsiin

Kohdeluetteloon

 

Rajaus sisältää liki parinkymmenen hehtaarin yhtenäisen lahopuustoisen lehtokuvion Luikunlammen pohjoispuolella, sekä Rasimäen itäpuolisen nuoripuustoisen, mutta ojittamattoman korpisen kuvion.

Luikunlammen kuvion itäpuoli on iäkästä, puustoltaan erirakenteista ja lahopuustoista käenkaalioravanmarja- tyypin lehtokuusikkoa (mustikkaa vain paikoin ja silloinkin vain vähän), seassa kasvaa koivua, haapaa ja raitaa. Puusto on yleisesti iäkästä ja sekä pystyssä olevaa että kaatunutta lahopuuta on keskimäärin useita kuutioita hehtaarilla, monin paikoin yli 10m3/ha. Edustavimpia ovat kuvion keskiosat (valtaosa kuviosta): kääntöpaikan itäpuolinen metsä, jossa hyvin järeää haapaa on paikoin runsaasti. Aivan kuvion itäreunalla on rehevämpää, jopa suomaista saniaiskortelehtoa. Kuvion ulkopuolella, kuten Rasimäellä, rinteen pohjois- ja koillispuolella, metsät ovat nuorempia, tasarakenteisempia ja vähälahopuustoisia. Osa koillisrinteestä on kuitenkin sisällytetty rajaukseen yhdistämään Luikulammen kuvio Rasimäen itäpuoliseen korpikuvioon. Kuvion länsiosa on puustoltaan hieman nuorempaa, mutta rakenteeltaan kohtuullisen erirakenteista sekä järeäraitaista ja -haapaista. Lahopuuta on jonkin verran kasautuneena, mutta sen määrä on lisääntymään päin, etenkin koska useissa kuusissa on lahovikaa. (Rajauksesta on jätetty pois Luikunlammen pusikkoinen ranta, joka on aikanaan hakattu.)

Rasimäen itäpuolella ojittamatonta korpea/korpista tuoretta kangasta, jonka puusto (kuusta, koivua ja järeähköä haapaa) nuorehkoa, mutta erirakenteistuvaa.

METSO I-II-luokkaan kuuluvien alueiden osuus: 85 %
METSO III-luokkaan kuuluvien alueiden osuus: 15 %