063. Kortelahti, Savonlinna

Karttalehti 4212 10

Kohteen kartta [pdf] /Linkki Google Mapsiin

Kohdeluetteloon

 

Kuvion pohjoispuoliselta tieltä lähtee sen länsireunan mukaisesti ura/uusi tie, joka kuvion puolenvälin tienoilta kaartaa rannan suuntaan, yhdistyen sitten luoteisreunan tiehen (mahdollisesti tulevaa rantarakennusta tai mökkitontteja varten). Uran länsipuolinen metsä on käsitellympää, nuorta lehtomaista kangasta, mutta uran itä/luodepuolinen metsä on varttuneempaa ja lahopuustoista kuusivaltaista lehtoa/lehtomaista kangasta. Harvennuksen jälkiä on reilusti, mutta myös järeää raitaa ja haapaa sekä pystyssä että maassa. Raidankeuhkojäkälähavainto (3610473;6892930). Lahopuuta (kuusta, raitaa ja haapaa) on rinteessä runsaasti, yli 10m3/ha.

Ylempänä mäellä on ruohoinen ja sanikkainen lehtolaikku, jossa kasvaa harmaaleppää. Ympärillä on varttunutta ja tiheää tuoretta kuusikangasta, jossa kasvaa raitoja, mutta lahopuuta ei ole juuri ollenkaan. Kuvion eteläinen/lounainen kolkka on erirakenteista tuoretta mäntyvaltaista (mäntykoivu- kuusi-) sekakangasta. Lukuisia palokantoja ja ylipuina kilpikaarnaisiakin mäntyjä esiintyy, mutta lahopuuta on hyvin niukasti.

Eteläranta on paikoin louhikkoista ja kilpikaarnaistuvaa kalliomännikköä, jossa lahopuuta esiintyy lähinnä joidenkin pikkuisten kelojen muodossa. Vanhoja kantoja on siellä täällä. Luoteisempi rantametsä on kohtalaisen erirakenteista varttunutta, haapaista ja raitaista tuoretta sekakangasta. Lahopuuta esiintyy ohuina ja ohuehkoina runkoina; lisäksi uran varrella on tuulenkaatoja rykelmissä. Luoteisreunan puro on koneiden runnoma ja maanalainen puro on pitkälti paljastunut.

Kuvion keskellä sijaitseva rinteiden välinen kouru on järeäpuustoista sanikkaista korpista lehtoa/korpilehtoa, jossa jopa lahopuuta on runsaasti: kuusta, koivua, haapaa, raitaa. Ympäristössä (eripuolisilla rinteillä) edelleen järeäpuustoista tuoretta kuusivaltaista koivuista ja pihlajaista kangasta, jossa on jopa 10m3:n lahopuukeskittymiä, sekä lehtomaista kangasta ja lehtoa, joissa lahopuuta esiintyy lähinnä ohuina runkoina (mm. hakkuutähteinä).

Rajausteknisistä syistä rajaukseen on sisällytetty myös kuvion pohjoisnurkan hakattu osa.


METSO I-II-luokkaan kuuluvien alueiden osuus: 40 %
METSO III-luokkaan kuuluvien alueiden osuus: 55 %