62. Ahvenlammen metsä, Savonlinna

Karttalehti 4211 09

Kohteen kartta [pdf] /Linkki Google Mapsiin

Kohdeluetteloon

 

Ahvenlammen etelä- ja itäpuoli on kuusivaltaista tuoretta (rinteissä myös lehtomaista) ja erirakenteista kangasta, jossa seassa kasvaa myös koivua ja mäntyä. Puusto on pääosin 60–90- vuotiasta, mutta myös vanhemman puusukupolven kuusia ja mäntyjä (jokunen kilpikaarnainenkin) esiintyy. Etelärinteessä on joitakin erittäin suuria vanhoja palokantoja sekä useita järeitä haapoja. Lahopuuta on ainakin paikallisesti kohtalaisen paljon, yli 5 m3/ha. Itärannan tuntuma on rämeistä, rinnettä kohti korpimaista. Joitakin koivu- ja mäntylahorunkoja on sekä pystyssä (mm. kelo ja pökkelö) että maassa. Vanhoja harvennuksen jälkiä ja kantoja on siellä täällä, lisäksi etelärannan viertä pitkin kulkee vanha koneura.

Ahvenlammen ja Suuren Herajärven välissä oleva mäkimetsä on väljää maitikkatyypin tuoretta mäntykangasta, jossa lahopuuta ei juuri ole. Suuren Herajärven puoleinen rinne on tuoretta kohtalaisen erirakenteista kuusikangasta, jossa kasvaa paljon lehtipuuta, kuten haapaa ja raitaa. Lahopuuta on jonkin verran, ml. pari raitamaapuuta. Alempana, lahden itäpäässä, metsä on tasarakenteisempaa kuusilehtoa/lehtomaista kangasta. Lahopuuta on rinnettä vähemmän, joskin siellä täällä on joitakin lahovikaisia kuusia ja haapoja. Aivan rannassa kasvaa tervaleppiä ja kilpikaarnaisia mäntyjä. Lännessä metsä muuttuu erirakenteisemmaksi. Rannassa on pieni korpimainen niemeke, jossa myös järeää raitaa sekä koivu- ja raitalahopuuta.

Tien eteläpuolelle sijoittuu vesitaloudeltaan luonnontilainen tupasvillainen rämelaikku, jossa useita keloja, reunalla myös maapuita.

Tien pohjoispuolella on pääosin nuorehkoa vähälahopuustoista mäntykasvatusmetsää, mutta Ahvenlammen päässä tuoretta kohtalaisen erirakenteista raitaista sekakangasta, jossa lahopuutakin joitakin kuutioita (järeä kuusimaapuu, koivu- ja kuusipökkelöitä).


METSO I-II-luokkaan kuuluvien alueiden osuus: 80 %
METSO III-luokkaan kuuluvien alueiden osuus: 20 %