059. Hoikanpuro, Pihtipudas

Karttalehdet 3312 11, 12

Kohteen kartta [pdf] /Linkki Google Mapsiin

Kohdeluetteloon

 

Yleistä Hoikanpuron metsä- ja suokokonaisuus sijaitsee Pihtiputaan itäosassa, Keski-Suomen maakunnan koilliskolkassa. Alue on UPM-Kymmenen omistuksessa ja sen kokonaispinta-ala on noin 200 hehtaaria. Alueella on merkittäviä luontoarvoja sisältäviä metsiä ja soita sekä luonnontilaisen kaltainen pienvesi, Hoikanpuro.

Luontotyypit Hoikanpuron varren ja puron pohjoispuolen vanhat kuusivaltaiset metsät ovat alueen luonnontilaisimpia. Toisaalta myös aluekokonaisuuden koillisosassa on puustoltaan luonnontilaisen kaltaisia kuusivaltaisia korpimetsiä, vaikka ne ovatkin laajalti ojitettuja. Hoikanpuron läheisyydessä metsät ovat selvästi Metso-ohjelman luonnontieteellisten valintaperusteiden mukaista, I-luokan runsaslahopuustoista kangasmetsää. Valtapuusto on järeää kuusta, mutta puusto on hienosti erirakenteista. Kuusen ohella puustossa on paikoin runsaasti koivua ja haapaa sekä mäntyä, raitaa, pihlajaa ja harmaaleppää. Lahopuuta on runsaasti, painottuen järeään kuuseen. Lahopuun määrä on parhailla osa-alueilla useampi kymmenen kuutiota hehtaarilla. Hoikanpuron lähistöllä metsätyyppi on tuoretta, paljolti soistunutta kangasta. Myös ainakin mustikkakorpea esiintyy. Myös Hoikanpuron varressa on kuitenkin tehty ojituksia, jotka ovat kuivattaneet aluetta. Pienialaisesti korvissa on säilynyt luonnontilaisen kaltaisia osia.

Aluekokonaisuuden metsien ”kakkosluokan” muodostavat ojitetut, kuusivaltaiset korpimetsät, joita löytyy eri puolilta kokonaisuutta. Eniten tällaisia metsiä on rajauksen koillisosassa. Kuusilahopuuta on paikoin varsin runsaasti ja sen määrä riittäneekin nostamaan melko suuren osan näistä metsistä Metso-kriteerien II-luokkaan (runsaslahopuustoinen kangasmetsä). Tyypiltään alueet ovat esimerkiksi soistuneita (nyt siis ojitettuja) kankaita ja mustikkakorpimuuttumia. Rajauksen itäosassa on laajahko erityyppisten, ojituksen vaikutuksesta muuttuneiden rämeiden (pääasiassa kangasräme) alue. Pääosin se edustanee muuttuma-astetta, osin ehkä jo turvekangasta. Puusto on kuitenkin rakenteeltaan luonnonmukaista, ja mäntylahopuuta esiintyy siinä määrin, että osa-alueen sisällyttäminen rajaukseen on perusteltua. Alueen länsiosassa sijaitseva Pujosenneva on keskeisiltä osiltaan ojittamaton avosuo. Suo on luonteeltaan aapasuo, sillä sen lounais- ja länsipuolisten alueiden vedet virtaavat suon kautta Hoikanpuroon. Pujosennevan keskiosa on vetisen rimpinen. Suon lounais- ja itälaita ovat ojittamattomia, mikä lisää alueen Metso-kriteerit täyttävien luontotyyppien määrää yhdellä. Pujosennevan luoteispuolella on laajalti ojitettuja korpimuuttumia. Nevan lounaispuolen rinteessä sen sijaan on nuorehkoa, mutta luonnontilaisen kaltaista kuusivaltaista kangasmetsää. Kuusen ohella lehtipuuta on huomattavasti. Rinne onkin Metsokriteerien mukainen kohde (II-luokkaa).

Rajauksen länsiosassa oleva Hoikanlampi on maisemallisesti hieno, pieni järvi. Se on muodoltaan kapea ja sijaitsee rotkomaisen laakson pohjalla. UPM omistaa vajaan kolmanneksen Hoikanlammen rannoista (järven lounaispuolella). Hoikanlampi on kokonaan rakentamaton. Järveä kiertää kapea suoreunus. Läheisen Pohjan kylän vuoksi Hoikanlammella lienee ainakin jonkinlaista virkistyskäyttöarvoa. Järvi olisikin syytä säilyttää rakentamattomana myös UPM:n maiden osalta. Hoikanpuron aluekokonaisuuden rajauksessa on mukana myös jonkin verran nuoria metsiä, lähinnä keskiosissa ja kaakkoislaidassa sekä Hoikanlammen läheisyydessä. Niiden mukanaolo on perusteltua alueen yhtenäisyyden ja ekologisten yhteyksien säilymisen vuoksi.

Lahopuusto ja kääväkkäät Hoikanpuron alueen lahopuusto on monipuolinen. Lahopuiden enemmistö on kuusta, mutta myös mäntyä ja etenkin eri lehtipuita on lahopuina huomattavia määriä. Kuusilahopuuta on alueella lähes kauttaaltaan, mäntylahopuuta siellä täällä. Kuusilahopuulla näyttäisi olevan alueella kohtuullisen hyvä jatkumo, sillä vaateliasta kuusen lahottajalajistoa esiintyy alueella runsaasti. Järeän kuusilahopuun osalta parhaat osa-alueet sijaitsevat Hoikanpuron varressa ja puron pohjoispuolella kokonaisuuden keskiosissa. Toisaalta myös rajauksen koillisosassa on merkittävästi kuusilahopuuta. Mäntylahopuun määrä on aluekokonaisuudella kohtalainen, sillä alueelta löydettiin myös mäntyyn erikoistunutta lajistoa, ml. vanhan metsän indikaattoreita.

Hoikanpuron kääväkäslajisto on edustava ja osoittaa omalta osaltaan selvästi sen, että aluekokonaisuudella on huomattavaa luonnonsuojelullista arvoa. Syyskuussa 2009 alueelta löydettiin yhteensä parikymmentä vaarantuneiksi (VU) tai silmälläpidettäviksi (NT) luokiteltujen lajien esiintymiä. Lisäksi löydettiin runsaasti metsän luonnontilaisuutta eli vanhaa metsää indikoivien lajien esiintymiä.

Vaarantuneista lajeista havaittiin punakarakääpä (2 esiintymää), pohjanrypykkä (1 es.) ja mesipillikääpä (3 es.). Vuonna 1998 alueelta on lisäksi löydetty pursukäävän esiintymä (Kunttu 2007: 29). Näistä kaikki paitsi mesipillikääpä lukeutuvat myös vanhan metsän indikaattorilajeihin ja vieläpä ns. aarniolajeihin. Mesipillikääpä puolestaan on luonnonsuojelulain nojalla erityisesti suojeltava laji. Silmälläpidettävistä lajeista Hoikanpuron alueelta löydettiin rusokantokääpä, korkkikerroskääpä ja ruostekääpä. Lisäksi alueella on havaittu istukkakääpä vuonna 1998 (Kunttu 2007: 54). Rusokantokääpä ja korkkikerroskääpä on luokiteltu myös alueellisesti uhanalaisiksi (RT). Kaikki neljä lajia lukeutuvat vanhan metsän indikaattoreihin. Muita vanhan (niin kuusi- kuin mäntyvaltaisen) metsän indikaattorikääväkkäitä alueelta löydettiin yhteensä 14 lajia.

Niemelän & Kotirannan kehittämän metsien luonnonarvojen pisteytysmenetelmän mukaan Hoikanpuron alue saa kuusivaltaisten metsien osalta 17 pistettä. Tässä pisteytyksessä jokaisesta aarniolajista saa kaksi pistettä ja vanhan metsän lajeista yhden pisteen. Jos vanhat havainnot, pursukääpä ja istukkakääpä, jätetään pois, pistemäärä on 14. Sekin on jo selvästi yli 10 pisteen, mikä on menetelmässä määritelty suojelullisesti arvokkaan metsän alarajaksi.

Vanhan metsän lajien lisäksi Hoikanpuron alueella tehtiin lukuisia havaintoja muista harvalukuisista lajeista, kuten lakkakäävästä. Maininnanarvoinen on niin ikään harvalukuinen raidankeuhkojäkälä, jonka esiintymiä löydettiin alueelta useita. Lahoa lehtipuuta on eniten Hoikanpuron varrella, mutta myös muissa osa-alueella. Lehtipuustoon erikoistunutta lahottajalajistoa elääkin aluekokonaisuudella varsin runsaasti, ml. ainakin yksi uhanalainen laji (mesipillikääpä). Lahon lehtipuuston suuri määrä on yksi Hoikanpuron alueen erikoisuuksista ja tärkeistä luonnonarvoista. Lehtipuilla eläviä kääväkäslajeja tavattiin alueelta melkoinen joukko. Monet lajeista ovat harvalukuisia ja vaateliaita. Löydettyihin lehtipuun lahottajiin lukeutuvat muun muassa hartsikääpä, pajunkääpä, verkkokerikääpä, viherkerikääpä ja risukarakääpä sekä koralliorakas. Lisäksi alueelta on löydetty vuonna 2007 kittikääpä ja vuonna 2002 valaankääpä (Halme & Kunttu 2008: 86). Nämä ei ole luokiteltu uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi, mutta niiden esiintyminen (ja monen lajin kohdalla suorastaan runsas esiintyminen) kertoo omalta osaltaan sitä, että Hoikanpuron aluekokonaisuus on luonnoltaan huomattavan arvokas. Lahon lehtipuuston suuri määrä erottaa alueen selvästi edukseen esimerkiksi monista Suomenselän alueen vanhoista metsistä.

Linnut Alueella havaittiin syyskuussa 2009 useita vanhoille metsille tyypillisiä lintulajeja. Alueellisesti uhanalainen kuukkeli nähtiin kahteen otteeseen. Laji on suuressa vaarassa hävitä käytännössä koko Oulun läänin eteläpuolisesta Suomesta. Hoikanpuron kokonaisuuden kohtalaisen runsas varttuneiden ja vanhojen metsien määrä on toistaiseksi riittänyt pitämään kuukkelin alueen lajistossa. Oletettavasti laji ei enää juuri kestä lisähakkuita ja metsäyhteyksien katkomisia. Vaikka varttuneita ja vanhoja metsiä vielä kohtalaisesti Hoikanpurolla onkin, ovat ne jo pahasti hajallaan. Eri metsiköiden väliset yhteydet ovat supistuneet riekalemaisiksi kaistaleiksi. Alueen suojelu ja metsäisten yhteyksien kehittäminen olisikin kuukkelin kannalta erittäin tervetullutta.

Useita näköhavaintoja saatiin myös alueellisesti uhanalaisesta pohjantikasta. Lajille tärkeitä kuolleita pystykuusia riittää aluekokonaisuudella, etenkin itse Hoikanpuron ympäristössä. Muita vanhoille metsille tyypillisiä, Hoikanpuron alueella syyskuussa 2009 tavattuja lintuja ovat varpuspöllö, viirupöllö ja kanahaukka samoin kuin puukiipijä, hömötiainen ja töyhtötiainen. Alueelta löytyi oletettavasti kanahaukalle rakennettu tekopesä sekä vanha luonnonpesä.

Yhteenveto Hoikanpuron metsät ja suot muodostavat selvästi arvokkaan luontokokonaisuuden. Metsien osalta alueella on Metso-ohjelman luonnontieteellisten valintaperusteiden kaikkien luokkien (I, II ja III) mukaisia kohteita. I-luokan kohteet painottuvat itse Hoikanpuron ympäristöön, mutta niitä on alueen muissakin osissa pieninä sirpaleina. II-luokkaan yltävät muun muassa ojitetut korpimetsät eri puolilla aluetta. III-luokan kohteet täydentävät kokonaisuutta siellä täällä. Lajistossa merkittävintä on kääväkäslajiston edustavuus etenkin kuusta ja lehtipuita lahottavien lajien osalta. Linnustossa keskeistä on kuukkelin sinnittely alueella. Alueen puustoiset suot on pääosin ojitettu, mutta niillä on laajalti ennallistamispotentiaalia. Toisaalta jotkut turvekankaat vastaavat jo runsaslahopuustoisia kangasmetsiä. Pujosenneva tuo avosuona oman merkittävän lisänsä alueen luontotyyppien kirjoon. Vaikka Hoikanpuron varsia on ojitettu, puro on kuitenkin luonnontilaisen kaltainen pienvesi ja itsessään arvokas.

Alueen suojelu täydentäisi koillisen Keski-Suomen metsien- ja soidensuojeluverkostoa merkittävästi ja parantaisi nykyisten suojelualueiden kytkeytyneisyyttä. Hoikanpuron pohjois- ja luoteispuolella sijaitsee moniosainen Louhukankaan—Varisvuoren Natura-alue. Siihen kertyy etäisyyttä vähimmillään alle neljä kilometriä. Hoikanpuron alueesta länsilounaaseen sijaitseva Virkamäenleton—Kovasrämeen Natura-alue on noin kahdeksan kilometrin päässä. Etelälounaassa sijaitsevaan Suojärviensuon—Niittosuon Natura-alueeseen välimatkaa on noin 9 km.

Lähteet kääpähavaintoihin liittyen: Kunttu, P. (2007). Uhanalaisten ja silmälläpidettävien kääpälajien esiintyminen Keski-Suomessa. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. http://users.jyu.fi/~pahalme/jututpdf/Kunttu%20Gradu.pdf Viitattu 5.12.2009.

Halme, P. & Kunttu, P. (2008). Keski-Suomen valtionmaiden käävät. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 173.
http://users.jyu.fi/~pahalme/jututpdf/KunttujaHalmea173.pdf
Viitattu 5.12.2009