057. Suksijärvien metsä, Sastamala & Mouhijärvi

Karttalehti 2121 06

Kohteen kartta [pdf] /Linkki Google Mapsiin

Kohdeluetteloon

 

Metsäyhtiö UPM-Kymmene omistaa Sastamalan Mouhijärven luoteisosassa laajan metsätilan, johon kuuluu noin 55 hehtaarin kokoinen metsien ja pienten järvien muodostama luonnonsuojelullisesti arvokas kokonaisuus.

Kokonaisuus muodostuu neljästä järvestä (Iso Suksijärvi, Pohjusjärvi, Hikisuittu ja Pieni Suksijärvi), niiden rantametsistä ja järvien väliin jäävästä kannaksesta.

Alueella on luonnontilaisen kaltaisia varttuneita ja vanhahkoja, lähinnä kuusivaltaisia metsiä, OMaT-lehtoa sekä korpia, rämeitä ja avoimia rantasoita. Alueella esiintyy uhanalaista ja taantunutta vanhan metsän lajistoa, mm. vaarantunut (VU) liito-orava, silmälläpidettävät (NT) pohjantikka ja metso (koppelo hautoi pesässä Paskalammin kaakkoispuolella v. 2001) sekä metsän luonnontilaisuutta ilmentävät aarnikääpä ja riukukääpä. Alueelta on löydetty myös aarnisammalta. (Em. lajitiedot vuodelta 2001.) Linnustosta mainittakoon myös vanhoja metsiä suosivat puukiipijä, töyhtötiainen ja hömötiainen. Metsät sopivat hyvin myös kanalinnuille: esim. avoimilla rantasoilla on ulosteista päätellen teerillä tapana kokoontua.

Neljän järven välissä sijaitsevalla kannaksella metsä on varttunutta, paikoin mänty-, paikoin kuusivaltaista. Sekapuina kasvaa mm. hies- ja rauduskoivuja sekä tervaleppiä. Joillakin kohdin metsää elävöittää pieni haavikko tai koivikko. Suurehkot muurahaispesät siellä täällä ilmentävät omalta osaltaan metsän rauhallista menneisyyttä. Kuusi- ja mäntylahopuuta esiintyy, mm. kannaksen parilla isovarpurämeellä seisoo kelomäntyjä. Vanhinta ja erirakenteisinta metsä on Hiki- Suitun luoteispuolella. Pinnanmuodot koko kannaksen alueella vaihtelevat suotasanteista ja korpinotkoista kangasmetsäkumpareisiin ja pikku kallioihin. Pohjusjärven länsipuolella on sekä kuusivaltaista että pieneltä osin lehtipuuvaltaista, luonnontilaisen kaltaista kangasmetsää.

Pirkanmaan luonnonsuojelupiiri ry teki neljän järven kokonaisuudesta suojeluesityksen keväällä 2001. Sen jälkeen alueella on tehty hakkuita, joiden vuoksi aiempaa rajausta on pienennetty. Hakkuilta säästyneistä rantametsistä ja kannaksesta muodostuu kuitenkin yhä arvokas kokonaisuus. Järvien rannoilla on pienipiirteistä vaihtelua metsien ja soiden (korvet, rämeet, nevat) välillä.

Ison Suksijärven, Pohjusjärven, Hiki-Suitun ja Pienen Suksijärven rannoilla on mökkejä, joiden asukkaat käyttävät yhtiön metsiä virkistäytymiseen. Etenkin järvien välisellä kannaksella on poluista ja keskikesällä tavatuista marjastajista päätellen aktiivista virkistyskäyttöä. Kannaksen ja järviä ympäröivien pystymetsien rauhoittaminen rakentamiselta ja hakkuilta olisikin varmasti myös kesäasukkaiden mieleen.