052. Salmisen metsät (Sotkamo)

Karttalehdet 3344 04, 3344 05 /
Kohteen kartta [pdf] /
Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09

Yleiskuvaus: Tornator Oy:n omistama Salmisen alue sijaitsee Lounais-Sotkamossa, muutamia kilometrejä itään Rautavaaralta Sotkamoon johtavasta tiestä. Salmisen ympäristössä on säästynyt nykypäiviin asti suo-, metsä- ja pienvesiluonnoltaan arvokas lähes 10 neliökilometrin aluekokonaisuus. Metsiensuojelun kannalta arvokkain osa Salmisen laajemmasta luontoalueesta sijoittuu Salminen-järven pohjois- ja itäpuolelle. Aluekokonaisuus sisältää arvometsien lisäksi luonnontilaltaan vaihtelevia soita, useita kilometrejä luonnontilaisia joenvarsia (Hiiden-, Perttusen- ja Salmisenjoki) sekä aluekokonaisuuden yhtenäisyyden vuoksi tarpeellisia tavanomaisempia talousmetsiä.

Salmisen koillisrannalla on säilynyt kaistale vanhaa metsää. Osa rantametsistä on kuusivaltaisia, osa mäntyvaltaisia. Etenkin vanhemmissa kuusivaltaisissa metsissä on yleensä merkittävästi kuusilahopuuta sekä jonkin verran koivulahopuuta.

Kangasmaiden välissä on vesitaloudeltaan pääosin ennallistamiskelpoisia vanhapuustoisia korpisoita. Saunasalmen kohdalla arvometsiä on säilynyt myös koillisessa metsäautotien molemmilla puolilla. Nämä metsät ovat pääosin vanhoja kuusivaltaisia vanhoja metsiä, joissa on merkittävästi eri-ikäistä lahopuuta.

Suojeluesityksen kaakkoisosasta Salmisenjoki-Hiidenjoen alueella on edustavaa metsien, soiden ja pienvesien mosaiikkia. Alueelta löytyy viime vuosina tehdyistä hakkuista huolimatta merkittäviä määriä vanhahkoja ja vanhoja tuoreen ja kuivahkon kankaan havumetsiä. Metsiä ei ole muutamaa kuviota lukuun ottamatta harvennettu, mistä johtuen ne ovat yleensä rakenteeltaan erirakenteisia. Lahopuun määrä osa-alueen metsissä vaihtelee niukasta kohtalaiseen, runsaslahopuustoiset metsät keskittyvät joen lähiympäristöön. Etenkin Salmisenjoen rantametsissä näkyy vahva majavavaikutus, alueella lahoaa runsaasti etenkin järeää haapalahopuuta. Erityisen laadukasta lahopuustoa löytyy myös Perttusenjoen varresta.

Aluekokonaisuuteen sisältyvät suot vaihtelevat karuista nevoista ja rämeistä erilaisiin korpiin. Salminen-järven ja jokien varsilla on myös edustavia luhtavaikutteisia soita. Alueen luonnontilaiset virtavedet ja Salmisen rakentamattomat rantametsät nostavat aluekokonaisuuden luonto- ja virkistysarvoa.

Alueen lajisto: Salmisen alueen lajisto tunnetaan puutteellisesti. Alueen metsäkanalintukannat ovat kohtuulliset, lisäksi alue sijaitsee kotkan ja haarahaukan reviirillä. 2000-luvun järjestöselvityksissä Salmisen pohjoispuolisista vanhoista metsistä sekä Salmisenjoen ja Hiidenjoen välisistä metsistä on kertynyt havaintoja liito-oravan (Salmisenjoen rantametsät) lisäksi muun muassa vaarantuneiksi lajeiksi luokitelluista sirppikäävästä, harjasorakkaasta ja rustikasta. Samoilta alueilta havaittuja silmälläpidettäviä lajeja ovat muun muassa ruoste-, rusokanto- ja silokääpä. Näiden lisäksi alueen metsistä on havaintoja useista muista luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsiä indikoivista lahottajasienilajeista.

Suojeluperusteet: Salmisen alueella on säilynyt tehdyistä hakkuista huolimatta melko hyvin kytkeytyneenä toista sataa hehtaaria METSO II-valintaperusteet täyttäviä varttuneita ja vanhoja kangasmetsiä. Suojelukokonaisuuden arvoa nostavat pääosin ojittamattomat suot, Salmisen rakentamattomat rantametsät sekä pienvesinä arvokkaat Salmisenjoki, Hiidenjoki ja Perttusenjoki, jotka osaltaan kiemurtelevat rajauksen alueella. Metsiensuojelukokonaisuuden muodostaminen Salmisen alueelle parantaisi osaltaan Lounais-Sotkamon muuta Kainuuta heikompaa metsiensuojelutilannetta. Tällä hetkellä Lounais-Sotkamossa on suojeltu vain vaarametsiä. Salmisen alueen metsät ovat luonteeltaan näistä selkeästi poikkeavia vanhoja havusekametsiä, jollaisia on suojeltu Lounais-Kainuussa ainoastaan Talaskankaan luonnonsuojelualueella sekä Pöntönsuon Natura 2000-alueella.

Suojelusuositukset: Salmisen alueen metsiensuojelullisesti tärkeimmät osa-alueet tulisi suojella kaikelta metsätaloustoiminnalta sekä rakentamiselta. parhaiten tämä onnistuisi perustamalla alueelle lakisääteinen suojelualue järjestörajauksen pohjalta. Salmisen lounaispuolella sijaitsevan Tuuliaisensuo-Kurekankaan ojittamattomien soiden ja melko tavanomaisten talousmetsien muodostaman mosaiikin olennaisimmat suojeluarvot voidaan turvata myös huomioimalla suoluonto tavanomaista paremmin metsätaloustoiminnassa.

Kohdeluetteloon