050, 051 Raatolamminkankaan metsät ja Kortelammen metsä, Nurmes

Karttalehdet 4324 01, 02, 04, 05 / Kohteiden kartta [pdf] / Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09

50. Raatolamminkankaan metsät

Tornatorin omistama Raatolamminkankaat on sisällytetty kaksiosaisena kohteena vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Alueet sijaitsevat luonnonsuojelubiologisesti tärkeällä alueella Mujejärvi-Uuronrotkon Natura 2000-alueen sekä Hietanen-Turkkijärvi-Pääskivaaran arvokkaan luontoalueen välissä. Itäisempään vanhojen metsien ohjelmakohteeseen (Louhilammen luoteispuolinen metsä) liittyy pääosin luonnontilaisen kaltaisia varttuneita ja vanhoja kangas- ja kalliometsiä sekä erilaisia suometsiä. Alueen arvoa nostavat useat vanhoista ojituksista huolimatta vesitaloutensa säilyttäneet vanhapuustoiset korvet ja rämeet. Lahopuustoltaan erityisen arvokkaita ovat Louhilammen lounaispuoliset metsät sekä osa Louhilammen pohjoispuolisista tuoreista ja kuivahkoista kankaista. Laajennusalueen kalliometsät ovat elävältä puustoltaan luonnontilaisen kaltaisia, mutta niissä on yleensä niukasti lahopuuta. Rajauksessa on mukana myös jonkin verran nuoria kasvatusmetsiä. Alueen lajisto tunnetaan puutteellisesti. Alueelta on havaintoja muun muassa vaarantuneesta harjasorakkaasta (Gloiodon strigosus) ja rustikasta (Protomerulius caryae) sekä useista luonnonsuojelullisesti arvokkaiden vanhojen metsien indikaattorilajeista. Esitetty Louhilammen metsän laajennus lisäisi merkittävästi Raatolamminkankaiden alueen merkitystä vanhojen kangas- ja kalliometsien sekä korpien suojelulle.

51. Kortelammen metsä

Kortelammen metsä sijaitsee Pohjois-Nurmeksessa. Alue rajautuu länsipäästään välittömästi Kypärävaaran ja Roninselkosen Natura 2000-alueisiin. Suojeluesitys sisältää Kortelammen ja sen kaakkoispuolisen pikkulammen, näihin liittyvän puron sekä kyseisen pienvesikokonaisuuden etelä- ja pohjoispuolisia kallio- ja kangasmetsiä. Lampien ja puron muodostama luonnontilainen pienvesikokonaisuus on todettu arvokkaaksi Pohjois-Karjalan pienvesiselvityksessä. Ainakin osa pienvesikokonaisuuteen etelä- ja pohjoispuolelta liittyvistä kallio- ja kangasmetsistä on puustoltaan luonnontilaisen kaltaisia. Osassa rinnemetsistä on merkittävästi lahopuuta. Alueen suojeluarvoa nostaa merkittävästi se, että se yhdistää kaksi erillistä Natura 2000-aluetta toisiinsa.

Kohdeluetteloon