004. Sääjärven metsät, Janakkala

Sääjärvi, Janakkala. Kuva Mauno Särkkä Karttalehti 2131 12 / Kohteen kartta [pdf]
Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09

Kohteeseen sisältyy rakenteeltaan luonnonmukaisia metsiä, runsaasti rakentamattomia järvenrantoja, monipuolista suoluontoa sekä käsitellympiä nuoria ja varttuneita metsiä.

Kohteen hienoimmat metsät sijaitsevat kohteen pohjoisosassa Kankaistenjärven etelärannalla, Toivaanlahden ja Latolahden ympäristössä. Metsät ovat vanhoja, mänty- ja kuusivaltaisia ja rakenteeltaan ja puulajisuhteiltaan monipuolisia. Metsissä esiintyy myös koivua, haapaa ja leppiä sekä järeitä kuusimaapuita. Kohteen eteläosassa on hieno ruohokangaskorpijuotti. Kohde on merkitty Kanta-Hämeen maakuntakaavassa virkistysalueeksi ja ahkerasta retkeilykäytöstä kertovatkin polut ja järven rantaan rakennettu nuotiopaikka.

Sääjärven eteläpuolelle rajattu kohde on myös maakuntakaavan virkistysalue. Kohteeseen sisältyvät metsät ovat pääosin varttuneita, mutta osa niistä on hakattu. Tieto kohteen metsistä perustuu suurelta osin ilmakuviin. Kohteen arvot liittyvät paikoittaisten vanhempien metsien ohella erityisesti rakentamattomaan rantaviivaan ja Paartianlahden länsirannan vesitaloudeltaan luonnontilaiseen luhtaiseen suohon.

Sääjärven itärannalla, Pitkänniemenkärjessä on myös vesitaloudeltaan luonnontilainen suo, jolla kasvaa pajuja, tervaleppää, koivua sekä mm. kurjenjalkaa, suoputkea ja luhtavillaa. Pitkänniemenkärjen pohjoispuolella, Hanhilionojan varressa on aikoinaan tehdystä ojituksesta huolimatta säilynyt vesitaloudeltaan melko luonnontilaisia tai vähintään ennallistamiskelpoisia metsäkorte- ja lehtokorpia, joiden puuston on valtaosin vanhaa ja melko erirakenteista kuusta. Osa korvista on muuttunut jo turvekankaiksi, mutta niissä on huomattavan runsaasti järeää kuusilahopuuta.

Kohdeluetteloon