046. Holinrotkon laajennukset, Rautavaara

Karttalehdet 4321 01, 4321 02 /
Kohteen kartta [pdf] /
Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09

Yleiskuvaus: Rautavaraan kunnan luoteisosassa sijaitseva Holinrotko sisältyy 26 hehtaarin laajuisena vanhojen metsien suojeluohjelmaan sekä Natura 2000-verkostoon. Pienehköön suojelualueeseen liittyy luoteis- ja eteläpuolelta merkittäviä suojelemattomia alueita.

Holinrotkon luoteispuolella sijaitseva suojelematon luontoalue sisältää pääosin luonnontilaisia pienvesiä (puroja, lampia), näihin liittyviä monipuolisia puustoisia soita ja merkittäviä määriä myös puustoltaan vanhoja kangasmetsiä. Lisäarvoa alueelle tuovat rajaukseen sisältyvät Ylä-Keyrityn rakentamattomat ja pääosin vanhapuustoiset rantametsät.

Alueen kuusivaltaisissa vanhemmissa kangas- ja korpimetsissä lahoaa merkittäviä määriä kuusi- ja koivulahopuuta. Rajauksen luoteisosassa on puolestaan edustavaa vanhempaa mänty-koivumetsää, jossa on merkittäviä määriä koivulahopuuta.

Alueen suoluonto on monipuolista etenkin keskirehevien korpien osalta, alueelta löytyy myös lähdevaikutteisia soita. Holinrotkon eteläpuolinen laajennusesitys sisältää iältään, luonnontilaisuudeltaan ja luontoarvoiltaan vaihtelevia kangas- ja kalliometsiä, kaksi erämaista pikkulampea sekä vesitaloudeltaan luonnontilaisia, luonnontilaisen kaltaisia sekä ennallistamiskelpoisia soita (korpia ja rämeitä). Alueen erikoisuus ovat pienialaiset vaaranrinnesuot, joita löytyy eri puolilta aluetta.

Valtaosa aluerajauksen metsistä on kehitysluokaltaan varttuneita tai sitä vanhempia, jonkin verran löytyy myös nuoria metsiä. Pääosa metsistä on säästynyt viime vuosikymmenet metsänkäsittelyltä, mistä syystä metsiä leimaa yleisesti puuston erirakenteisuus. Lahopuuta on alueen metsissä vaihtelevasti, yleensä sen määrä jää vielä melko niukaksi. Lisäarvoa alueelle tuovat kallionrinteiden alla olevat metsät, joissa kasvaa usein merkittävästi haapaa ja raitaa. Valtaosa alueen metsistä täyttänee kuitenkin METSO II-ohjelman luonnontieteellisten valintaperusteiden runsaslahopuustoisille kangasmetsille ja kalliometsille määrittelemät arvoluokkien II ja III kriteerit. Pääosa korvista kuulunee arvoluokan I kohteisiin.

Suojeluperusteet: Esitetyt laajennukset moninkertaistaisivat Holinrotkon alueella suojeltujen runsaslahopuustoisten kangas- ja korpimetsien määrän. Eteläisempi laajennusalue yhdistäisi lisäksi toisiinsa Holinrotkon alueen sekä Nurmeksen puolella sijaitsevan valtion omistaman Pahavaraan arvokkaan luontoalueen, joka on pääosin huomioitu Metsähallituksen toimesta arvokkaina luontokohteina ja METSO-kohteina. Laajemman aluekokonaisuuden kehittäminen Holinrotko-Pahavaaran seudulle olisi perusteltua myös siksi, että sillä vahvistettaisiin metsäekologisena vyöhykkeenä merkittävää Tiilikan kansallispuiston ja Juuan suojelumetsien välistä vyöhykettä. Tämän alueen suojelun kehittämisen tärkeys on todettu Metsien suojelun tarve Etelä-Suomessa ja Pohjanmaalla- työryhmämietinnössä.

Lopputuloksena muodostuvalla laajemmalla luontokokonaisuudella olisi jopa valtakunnallista suojelumerkitystä.

Alueiden luontoarvoja ei ole kattavasti selvitetty, osaltaan rajaus on tehty hyödyntäen muutaman vuoden vanhoja ilmakuvia.

Kohdeluetteloon