041. Suuri Paljärvi - Ylisen metsät, Ruokolahti

Karttalehdet 4121 07, 4121 08 / Kohteen kartta [pdf] / Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09

Suuri Paljärven ja sen lähistöllä sijaitsevan Ylinen - järven ympäristössä on säilynyt useita arvokkaita metsäyhtiö Tornatorin omistamia metsäkohteita. Alue muodostaakin koko Etelä-Karjalan mittakaavassa arvokkaan luontoalueen. Järven ympäristössä on yhtiön omistamien lisäksi useita arvokkaita yksityismetsiä, joista ainakin yksi on jo perustettu METSO-ohjelmassa lakisääteiseksi luonnonsuojelualueeksi.

Alueelle olisi mahdollista rakentaa laajempi luonnonsuojelualueiden verkosto. Suuri Paljärven rannat ovat säilyneet suurelta osin rakentamattomina, millä on suuri merkitys järven elinvoimaiselle kuikkakannalle. Myös valkoselkätikka on havaittu alueen pökkelöisissä rantametsissä. Kohdekokonaisuuteen sisältyy neljä erillistä kohdetta: Kortelampi, Kuikkalahti, Valkialamminkangas ja Haaroinsalmenharju.

Kortelampi Alue on kuusivaltaista sekametsää, jossa esiintyy sammaloitunutta maapuuta ja lahoja koivupökkelöitä tikankoloineen sekä hiirihaukan pesäpuu. Kuusikon sammalpeitteinen metsäalue on metson soidinpaikka. Alueeseen liittyy Koirlampi, jonka rannat ovat osittain hyllyviä sammalpeitteisiä rantoja. Lammen ympärillä olevalla suolla on karpaloa sekä hillaa.

Kuikkalahti Kuikkalahden alue koostuu vielä hakkaamattomasta alueesta ja rantavyöhykkeestä. Alueen puusto on rakenteeltaan sekametsää, jossa rannantuntumassa koivu muodostaa valtapuuston. Kuikkalahden alueella pesi 1990-luvun lopulla valkoselkätikka. Rantametsissä kasvaa koivua, tervaleppää, harmaaleppää, pihlajaa, haapaa, raitaa sekä jonkin verran havupuuta. Kosteikkokohdilla lähellä rantavyöhykettä on monipuolinen lehtisammallajisto sekä runsas maariankämmekän esiintymä. Alueelta löytyy myös pieni metsälehmusesiintymä rantalehdosta.

Valkianlamminkangas Harjualue kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan ja on maisemallisesti edustava. Harjun puusto on valtaosin nuorta männikköä, joskin Valkiatlammin eteläpäädyssä, tulentekopaikan luona pieni osa metsä on iältään vanhaa, n. 120-140-vuotiasta. Harjualueella on havaittu kangasvuokon esiintymiä.

Haaroinsalmenharju Haaroinsalmi on Ruokolahden retkeilyreitin tukikohta, jossa on tulentekopaikka ja laavu. Salmeen pistävä kapea harju on maisemallisesti merkittävä alue retkeilyreitin varrella. Tulentekopaikalta pohjoiseen lähtevä polku kulkee harjua pitkin Ylisenpäässä olevalle Lörötinharjulle ja siitä edelleen metsäautotielle. Harjulla kasvava metsä on pääosin nuorehkoa ja harvennettua, mutta kyseinen harjujakso on uhanalaisen kangasvuokon tärkeä kasvupaikka.

Kohdeluetteloon