040. Holinpuron metsä, Sotkamo

Karttalehdet 3344 08, 09
Kohteen kartta [pdf] PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09
Linkki Kansalaisen karttapaikkaan


Kohde on lehtomaisen kankaan kuusivaltaisten metsien, vesitaloudeltaan luonnontilaisen kaltaisten tai muuttuneiden korpien ja hienon puronotkon muodostama kokonaisuus.

Osa kohteesta on voimakkaasti pirstoutunut hakkuiden vaikutuksesta, osa on saanut luonnontilaistua rauhassa. Kohteen metsät ovat lähes kauttaaltaan varttuneita tai vanhahkoja ja kuusivaltaisia. Valtaosa metsistä on aikoinaan harvennettu, mutta laajalla alueella metsissä on merkittävässä määrin luonnonmukaisia rakennepiirteitä kuten erirakenteisuutta ja lahopuuta.

Kohteen luoteisosa on tuoreiden hakkuiden pirstoma ja metsät ovat valtaosin tasarakenteisiksi harvennettuja.

Kohteen eteläpuoliskon metsät sen sijaan ovat erirakenteisempia, ne ovat säilyneet yhtenäisenä ja niihin on kehittynyt viimeisten kymmenen vuoden aikana runsaasti järeää kuusilahopuuta.

Metsissä kasvaa myös haapaa ja raitaa sekä koivua ja mäntyä paikoitellen. Paikoin tapaa nuorempia, haapavaltaisia tai sekapuustoisia ja rakennepiiirteiltään monipuolisia metsiä, joissa esiintyy myös runsaasti koivua. Sekä kohteen pohjois- että eteläosaan sisältyy useita soistuneita kankaita ja vesitaloudeltaan luonnontilaisen kaltaisia korpia, joissa puuston rakennepiirteet ovat usein hyvin luonnonmukaiset.

Osa korvista on muuttunut ojituksen vaikutuksesta turvekankaiksi, mutta näissäkin kohteissa on usein runsaasti lahopuuta. Kohteen itälaidalla virtaa puro, jonka uoma on erityisesti keski- ja pohjoisosaltaan luonnontilaisen kaltainen. Puron varressa on runsaasti reheviä korpia, joissa kasvaa mm. runsaasti saniaisia, haapaa ja muita lehtipuita. Puron pohjoisosassa on laaja kotkansiipikasvusto.

Kohdeluetteloon