003. Suurisuon ympäristön metsät, Janakkala

Vanhaa kuusimetsää Suurinsuon alueella Janakkalassa Karttalehti 2133 03 / Kohteen kartta [pdf] /Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09

Luonnonsuojelulailla suojellun Janakkalan Suurisuon ympärillä ja sen lähistöllä on säilynyt useita hienoja metsiä ja soita.

Noin 2 km Suurisuosta pohjoiseen, Järventaustansuon eteläpuolella sijaitsee n. 20 ha:n laajuinen hieno metsä-suokohde. Kohteen keskivaiheilla mutkittelee jyrkkäpiirteinen harju, jolla kasvaa vanhaa, erirakenteista mäntyvaltaista metsää. Vanhojen mäntyjen seassa kasvaa myös erirakenteisena nuorta ja varttunutta kuusta. Harjun rinteillä lahoaa runsaasti mänty- ja kuusimaapuita.

Harjun itäpuolella on vesitaloudeltaan luonnontilainen räme, jonka puusto on vanhahkoa ja jolla tapaa siellä täällä keloja. Kohteen itäisimmässä kolkassa taas on erityisen lahopuustoinen, kuusivaltainen lehtopohjainen metsä, jonka valtapuusto on vanhaa ja puulajisuhteet hyvin monipuoliset. Metsässä on runsaasti eriasteisesti lahonneita kuusimaapuita. Noin puolen kilometrin päässä em. kohteesta on Jylisjärven länsirannalla säilynyt hieno rantaneva, jolla kasvaa mm. raatetta, pullosaraa ja kurjenjalkaa.

Suurisuon pohjoispuolella on siihen kiinnittyneenä n. 30 ha:n yhtenäinen metsäkohde, joka on valtaosin rakennepiirteiltään luonnonmukaista vanhahkoa ja varttunutta metsää. Metsä on valtaosin kuusivaltaista, vaihettuen välillä mäntyvaltaiseen ja siellä tapaa paikoitelleen kilpikaarnaisia mäntyjä ja palokantoja. Metsässä lahoaa kohtalaisesti kuusi- ja mäntymaapuita sekä kuolleita pystypuita. Kohteeseen sisältyy myös vesitaloudeltaan luonnontilaisia korpia. Paikoittaisesta harvennuksesta huolimatta metsä on säilynyt rakenteeltaan melko luonnonmukaisena.

Suurisuon kaakkoispuolella sijaitsee Koivistonharju. Harjulla ja sen rinteillä kasvaa suurelta osin nuorta ja varttunutta mänty- ja kuusikasvatusmetsää, mutta sen keskivaiheilla on hieno, muutaman hehtaarin kokoinen puustoltaan vanha ja puulajisuhteiltaan monipuolinen kuusivaltainen lehto, jossa puusto on erirakenteista. Lehdossa kasvaa kuusen lisäksi mm. järeää mäntyä, koivua ja haapaa. Harjun korkein kohta ja sen ympäristö on avohakattu ja kulotettu noin vuosi sitten ja kulotusalalla lepää useita hiiltyneitä maapuita.

Suurisuon eteläpuolelta, Lehtiladonnummen itäpuolelta, aivan suon tuntumasta löytyy varttunut kuusivaltainen ja erirakenteinen metsä, jossa lahoaa useita erittäin järeitä (halkaisija jopa 70 cm) aikaisemman puustosukupolven mäntymaapuita. Myös tuoreempaa kuusilahopuuta tapaa kohtalaisesti. Tämän ympäristössä Koivistonharjun itäpuolella sijaitsevat metsät ovat rakenteeltaan ja käsittelyhistorialtaan vaihtelevia, nuoria ja varttuneita metsiä.

Kohdeluetteloon