039. Naulavaara, Sotkamo

UPM:n avohakkaamaksi merkitsemää metsää Evon alueella. Kuva: Matti Liimatainen Karttalehti 3344 05 / Kohteen kartta [pdf] PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09 / Linkki Kansalaisen karttapaikkaan

Yleiskuvaus: Naulavaara on Etelä-Sotkamossa sijaitseva maisemallisesti näyttävä vaara-alue. Alue sijaitsee noin 2,5 kilometriä pohjoiseen Viltonvaaran Natura 2000-alueesta. UPM-Kymmene omistama arvopalsta kattaa pääosan varsinaisen Naulavaaran pohjoisosasta sekä tämän itä- ja länsipuolisia alavampia metsiä. Lisäksi aluerajaukseen sisältyy osin vesitaloutensa säilyttäneet Heittosuo ja Hiekkasuo sekä joukko pienempiä soita.

Naulavaaran metsät ovat pääosin tuoretta kangasta, pienialaisesti löytyy myös tätä rehevämpiä metsiä. Korpia ja soistumia löytyy etenkin Naulavaaran kaakkoislaidalta, vaaran rinteiltä tapaa paikoin myös lähteisyyttä. Naulavaaran vaarametsien puusto on pääosin vanhaa ja kuusivaltaista, paikoin metsissä on myös hieman koivua ja haapaa. Etenkin vaara-alueen korkeimmilla osilla lakimetsävaikutus näkyy selvästi puustossa.

Pääosa Naulavaaran vanhemmista metsistä on rakenteeltaan luonnontilaisen kaltaisia, osassa metsistä on tehty vuosikymmeniä sitten poiminta-/harvennusluonteisia hakkuita. Metsien lahopuumäärät vaihtelevat suuresti. Parhailla osa-alueilla etenkin kuusilahopuuta on runsaasti, paikoin löytyy myös koivulahopuuta. Lahopuustoltaan edustavimpia alueita löytyy Naulavaaran koillis- ja länsirinteeltä. Järeää kuusilahopuuta on muodostunut runsaasti myös Hiekkasuon länsirinteen vanhaan kuusimetsään. Varsinaiselle Naulavaaralle on aikanaan tehty kapeita kaistalehakkuita, joilla kasvaa nykyisin nuorta lehtisekametsää.

Osa metsistä on haapavaltaisia. Näitä nuoria metsiä ei ole harvennettu, mistä syystä niihin on jo nyt kehittynyt merkittävästi ohutta lehtilahopuuta. Aluerajauksen itäosa sisältää erittäin edustavan vanhan metsän alueen (jyrkkä rinne sekä sen länsipuolinen metsäkuvio metsäautotielle asti), joka sijaitsee noin 400 metriä luoteeseen Heittosuosta. Itään laskevalla rinteellä kasvaa vanhaa aarniomaista kuusi-haapametsää. Metsässä on runsaasti monenikäistä lahopuuta ja sieltä löytyy useita esiintymiä raidankeuhkojäkälää.

Alueen länsipuolella on kuvio kevyesti harvennettua vanhahkoa kuusimetsää. Lajistoltaan erittäin edustavan rinneaarnion ja Naulavaaran ydinalueen kytkeytyneisyyden parantamiseksi suojeluehdotukseen on sisällytetty myös kohtalainen määrä tuoreita hakkuita ja vähemmän edustavia muita metsäkuvioita. Rajauksen länsiosa sisältää Hiekkasuon länsirinteen vanhojen kuusikoiden lisäksi metsäautotien molemmilla puolilla kasvavaa nuorta lehtisekametsää. Kyseisessä nuoressa lehtisekametsässä kasvaa runsaasti haapaa, raitaa, pihlajaa ja muita lehtipuita. Penikkasuon laidasta löytyy vielä erirakenteista varttunutta kuusi-koivusekametsää. Näiden metsien sisällyttäminen rajaukseen on perusteltua lähinnä metsien monipuolisten puulajisuhteiden vuoksi. Hiekkasuolta löytyy hieman kuivahtaneita, mutta ennallistamiskelpoisia räme- ja korpiojikoita. Heittosuon luontoarvoja ei tunneta.

Alueen lajisto: Naulavaaran lajisto tunnetaan puutteellisesti. Suojeluesityksen itäosan vanhoista runsaslahopuustoisista metsistä on 2000-luvun alusta havaintoja ainakin vaarantuneiksi lajeiksi luokitelluista liito-oravasta, harjasorakkaasta ja punakarakäävästä sekä silmälläpidettäviin lajeihin kuuluvista ruoste- ja rusokantokäävistä. Raidankeuhkojäkälä kasvaa runsaana alueen itäosan aarniomaisessa rinnemetsässä. Lisäksi alueelta on havaintoja useista muista luonnonsuojelullisesti arvokkaiden vanhojen metsien indikaattorikääväkkäistä.

Suojeluperusteet: Naulavaaran suojelu parantaisi merkittävästi Etelä-Sotkamon vaarajakson omaleimaisen luonnon suojelutilannetta. Samalla se parantaisi merkittävästi Viltonvaaran ja Talvivaaran Natura 2000-alueiden kytkeytyneisyyttä luomalla näiden alueiden väliin laajahkon metsiensuojelualueen. Tuoreita hakkuualoja lukuun ottamatta valtaosa Naulavaaran metsistä täyttänee METSO II-ohjelman luonnonsuojelubiologiset valintaperusteet (arvoluokkien I, II ja III kuvioita). Erityistä merkitystä alueen suojelulla on vanhojen, runsaslahopuustoisten vaarakuusikoiden suojelulle.

Suojelusuositukset: Naulavaaran luontoarvojen turvaaminen edellyttää alueen lakisääteistä suojelua. Alue tulisi hankkia valtiolle suojelualueeksi tai suojella lakisääteisenä alueena siten, että alue jää yhtiön omistukseen.

Kohdeluetteloon