037. Losonvaara, Sotkamo

UPM:n avohakkaamaksi merkitsemää metsää Evon alueella. Kuva: Matti Liimatainen Karttalehti 3443 01 / Kohteen kartta [pdf] PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09 / Linkki Kansalaisen karttapaikkaan

Yleiskuvaus: Losonvaara on noin 20 kilometriä Sotkamon kuntakeskuksesta länsi-lounaaseen sijaitseva laaja vaaraluontokokonaisuus. Alueen metsistä valtaosa on vanhoja vaarakuusikoita tai hakkuiden jälkeen luontaisesti uudistuneita nuoria ja varttuneita sekametsiä. Losonvaaralta löytyy runsaasti myös reheviä korpia, pienvesiä sekä hieman lehtoja ja lähdesoita. Valtaosa alueen korvista on ojitettu. Lahopuuta on alueen metsissä monin paikoin hyvin runsaasti.

Losonvaara on linnustoltaan ja vanhan metsän lahottajalajistoltaan Lounais-Kainuun arvokkaimpiin kuuluva luontokokonaisuus. Alueelta on havaintoja muun muassa yli kahdestakymmenestä valtakunnallisesti uhanalaisesta tai silmälläpidettävästä lahottajasienilajista. Losonvaaran eläimistöön kuuluvat muun muassa sinipyrstö, idänuunilintu, kuukkeli, mehiläishaukka, varpuspöllö, liito-orava, ilves ja karhu. Losonvaaran kolmiosaiseen Natura 2000 -rajaukseen on sisällytetty kolmena erillisenä palasena vain kaikkein edustavimmat ja yhtenäisimmät vanhan metsän alueet (371 ha). Näiden alueiden suojelukeinoksi on esitetty metsälakia ja alue-ekologista suunnittelua, mikä ei takaa alueiden luontoarvojen säilymistä.

Natura 2000-ohjelman ulkopuolisia arvometsiä löytyy etenkin laajimman Natura-alueen itä- kaakkois- ja eteläpuolelta. Lisäksi UPM-Kymmene omistaa kaksi erillistä arvometsäpalasta, jotka sijaitsevat Hiihtomajan metsän kaakkoispuolella sekä Känttäjän tilan luoteispuolella. Suojelemattomilta alueilta löytyy vanhojen kuusimetsien ohella runsaasti nuorehkoja, harvennuksilta säästyneitä sekametsiä, joissa kasvaa kuusen ohella runsaasti koivua ja monin paikoin myös haapaa ja raitaa. Muutamin paikoin haapa on metsien pääpuulaji. Nämä nuoremmat metsät ovat erittäin tärkeitä Losonvaaralla elävän haapalajiston pitkäaikaiselle säilymiselle, koska osasta vanhoista metsistä haavat on aikanaan tapettu.

Laajennusalueilta löytyy myös merkittäviä vanhan metsän arvoja sekä kohtalaisen paljon uhanalaisten ja vaateliaiden lajien esiintymiä. Natura 2000-alueen ulkopuolisista metsistä arvokkaimpia ovat Losonlammen kaakkoispuolisen pienen vaaran vanhat kuusikot, Enkelilampi-Kanasenaution osin runsaslahopuustoiset kangas- ja korpimetsät sekä alueen lounaisosassa sijaitsevan Rimpipuron alueen vanhat metsät. Laajennusalueen metsistä lähes kaikki täyttävät METSO II-valintaperusteiden mukaisten runsaslahopuustoisten kangasmetsien arvoluokkien I, II ja III kriteerit. Lisäksi alueella on ennallistamiskelpoisia korpia, lehtoja ja arvokkaita pienvesiä.

Suojeluperusteet: Losonvaaran suojelu Natura 2000-esityksiä laajempana yhtenäisenä luonnonsuojelualueena loisi Etelä-Sotkamon alueelle lähes 900 hehtaarin laajuisen metsiensuojelukokonaisuuden. Tämä takaisi kolmiosaista Natura-aluetta paremmin alueen huomattavien metsiensuojeluarvojen pitkäaikaisen säilymisen. Erityishyötyä suojelusta on vaateliaalle metsälinnustolle, vanhan metsän lahottajalajeille sekä eteläisen vaaraluonnon suojelulle. Laajemman aluekokonaisuuden suojelu mahdollistaisi myös sen, että osa alueen ojitetuista korvista voitaisiin palauttaa luonnontilaan.

Suojelusuositukset: Losonvaaran arvometsät tulee suojella lakisääteisinä luonnonsuojelualueina. Suojelukeinoina tulevat kyseeseen UPM-Kymmenen omalla päätöksellä perustettavat suojelualueet tai mieluiten alueiden hankkiminen valtiolle. Losonvaaran alueella tarvitaan jonkin verran ennallistamistoimia eli alueella olevat suo-ojat tulisi tukkia.

Kohdeluetteloon