035. Pahalouhos, Paltamo

UPM:n avohakkaamaksi merkitsemää metsää Evon alueella. Kuva: Matti Liimatainen Karttalehti 3432 09 /
Kohteen kartta [pdf] PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09 / Linkki Kansalaisen karttapaikkaan

Pahalouhoksen rajausalue on rehevää, maastoltaan hyvin jyrkkää, vanhaa ja järeää vaaranrinnekuusikkoa, jossa sekapuina esiintyy runsaasti hyvin kookkaita haapoja ja koivuja. Yksittäisiä järeitä ylispuumäntyjä sekä keloja näkyy myös metsäkuvassa.

Lahopuusto koostuu pääasiassa järeästä kuusesta, jota löytyy kaikissa lahoasteissa, paikoin hyvin runsaasti. Myös jykevää kääpäistä koivupökkelöä on alueella suhteellisen tasaisesti. Runsaslumisille vaaranrinnekuusikoille tyypillisesti Pahalouhoksenkin metsäkuvassa näkyy paljon tykyn vaurioittamia pystypuita.

Metsä rajoittuu länsirinteen alaosassa yksityiseen lehtojensuojelualueeseen, mikä lisää Pahalouhoksen metsän suojeluarvoa.

Kohdeluetteloon