034. Miesjärvenharju - Saarijärvenharju, Paltamo

UPM:n avohakkaamaksi merkitsemää metsää Evon alueella. Kuva: Matti Liimatainen Karttalehdet 3434 05, 3434 08 /
Kohteen kartta [pdf] PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09 / Linkki Kansalaisen karttapaikkaan

Miesjärvenharju - Saarijärvenharju on alueellisesti edustava kokonaisuus erilaisia metsä- ja suoluontotyyppejä. Keskeisen suojeluytimen muodostaa Miesjärven länsipuolelta alkava ja Saarijärvelle ulottuva, maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu metsäinen pitkittäisharju sekä siihen liittyvät luonnonmukaiset vanhemmat metsät, luonnontilaiset suot ja lammet sekä Kainuun ympäristökeskuksen arvokkaaksi luokittelemat pienvedet, Saarijärvi ja Uusijoki.

Lännessä arvokkain luontokokonaisuus on Iso Teerisuo, joka on laaja, pääosin luonnontilainen avosuo.

Aluekokonaisuudella on huomattavia maisema-arvoja sekä virkistyskäyttöä aluetta halkovan valtakunnallisen UKK-retkeilyreitin myötä.

Leimallista harjualueen topografialle ovat viimeisimmän jääkauden muovaamat jyrkästi vaihtelevat harjanteet, harjukummut ja lukuisat syvät supat. Harjuilta löytyy runsaasti vanhoja palokantoja sekä vaihtelevasti keloja sekä maapuita, paikoin runsaasti. Harjualueen ulkopuolisista metsistä pääosa koostuu varttuneista, sekapuustoisista, osin rehevistä kangasmetsistä. Valtaosa näistä metsistä alkaa luonteeltaan hiljalleen lähestyä luonnontilaisen kaltaisia vanhoja metsiä eli niiden puusto on päätehakkuuikäistä ja erirakenteista. Paikoin metsissä on näkyvästi lahopuustoa, joskin useimmille kuvioille sitä on vasta hiljalleen muodostumassa.

Alueella tavataan vaateliasta ja uhanalaista männynlahottajalajistoa kuten sirppikääpää, riekonkääpää sekä hentokääpää. Kuusivaltaisissa osissa on säilynyt elinvoimainen kuukkeli- ja pohjantikkakanta. Myös havaintoja liito-oravasta on tehty.

Miesjärvenharjun - Saarijärvenharjun erityistä suojeluarvoa lisää sen yhtenäisyys ja sijainti alueellisessa metsiensuojelutyhjiössä, keskellä erittäin intensiivistä metsätalousseutua, jossa tehokkaalla maa-ainesten käytöllä on tuhottu myös merkittävä määrä harjuluontoa. Paltamon kunnassa metsiensuojeluaste on alle yksi prosentti.

Kohdeluetteloon