033. Loutenvaara-Roninsuo, Kajaani

UPM:n avohakkaamaksi merkitsemää metsää Evon alueella. Kuva: Matti Liimatainen Karttalehdet 3342 12, 3431 10 /
Kohteen kartta osa 1 [pdf] / Kohteen kartta osa 2 [pdf]
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09
Linkki Kansalaisen karttapaikkaan

Yleiskuvaus: Loutenvaara-Roninsuon luontoalue sijaitsee Etelä-Kajaanissa noin 20 kilometriä etelään Kajaanin keskustasta. UPM-Kymmenen omistaa alueella lähes 20 neliökilometrin laajuisen luontoalueen (liitekartalla merkitty vihreällä värillä), jonka alueelta löytyy arvokkaita ojittamattomia soita, arvokkaita pienvesiä sekä merkittäviä määriä myös luonnonsuojelullisesti arvokkaita metsiä. Laajemman luontoalueen sisällä on kolme pienempää osa-aluetta, joilla on erityismerkitystä metsäisten luontotyyppien suojeluverkoston kehittämisen kannalta. Nämä osa-alueet ovat Loutenvaara, Roninsuon länsipuolinen metsäalue sekä Petäjäpuro-Petäjäsuo. Nämä osa-alueet on merkitty liitekartalle S-merkinnällä.

Loutenvaaran osa-alueelta löytyy luonteeltaan vaihtelevia metsiä sekä pääosin ojitettuja soita. Osa-alueen pohjoisosissa on lisäksi viehättävä luhtarantainen suolampi. Noin kolmannes osa-alueen kangasmetsistä on vanhoja kuusi- tai mäntyvaltaisia metsiä. Pääosa näistä metsistä on luonnontilaisen kaltaisia tuoreita tai kuivahkoja kankaita, myös rehevämpiä metsiä löytyy. Osassa kuusivaltaisista metsistä kasvaa merkittävästi haapaa, myös raitaa ja koivua on metsissä merkittävästi.

Metsien lahopuumäärät vaihtelevat niukasta runsaaseen. Tavanomaista talousmetsää selvästi lahopuustoisempia metsiä on alueen halkaisevan metsäautotien ympäristössä sekä alueen keskiosassa olevan mäen etelärinteellä. Näissä metsissä on merkittävästi kuusi- ja koivulahopuuta. Loutenvaaran osa-alueen kuusivaltaisempien metsien ohella vaikuttava on Ärväinkankaan länsipuolinen mäki, jolla kasvaa laaja kuvio vanhojen ylispuumäntyjen alle luontaisesti ilman harvennusta kehittynyttä eri-ikäistä sekametsää.

Vanhojen metsien lisäksi Loutenvaaran osa-alueen aluerajauksen sisällä on erilaisia nuoria ja varttuneita metsiä. Luonnonsuojelullisesti erityisen arvokkaita ovat suojelurajausehdotuksen koillisosan ilman harvennushakkuita kehittyneet sekapuustoiset ja lehtipuuvaltaiset nuoret metsät.

Alueella on jopa muutaman hehtaarin laajuinen lehdon ja lehtomaisen kankaan kuvio, jonka alueella valtapuusto on haapavaltaista. Alueen pohjois-koillisosassa on myös useita hienoja muurain- ja metsäkortekorpia. Pääosa alueen varttuneista ja vanhoista metsistä sekä merkittävä osa nuorista metsistä täyttää METSO II-ohjelman luonnonsuojelubiologiset valintaperusteet (arvoluokkien I, II ja III kuvioita). Alue rajoittuu lounaassa valtion mailla alueeseen, josta Metsähallitus on päättänyt Kainuun luonnonvarasuunnitelman yhteydessä perustaa Loutevaaran suojelumetsän (34 ha).

Läntisin osa-alue sisältää Roninsuon länsipuolella sijaitsevia vanhoja kangas- ja korpimetsiä, joiden poikki kulkee uomaltaan osin luonnontilainen puro. Osa-alueella on runsaasti vesitaloudeltaan luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia muurain-, metsäkorte-, mustikka- ja mustikkakangaskorpia. Näihin liittyvät metsät ovat pääosin erirakenteisia havusekametsiä, joissa on paikoin näkyvästi kuusi-koivu- tai mäntylahopuuta.

Petäjäpuro-Petäjäsuon alueelta löytyvät laajan luontoalueen edustavimmat ja arvokkaimmat puronvarsikorvet. Petäjäpuron varren vanhoissa korpimetsissä lahoaa runsaasti etenkin kuusilahopuuta. Korpiin liittyy myös muutamia vanhapuustoisia kangasmetsäkuvioita. Aluekokonaisuuteen sisältyvä Petäjäsuo on vesitaloutensa hyvin säilyttänyt aapasuo. Vallitsevia suotyyppejä ovat karut nevat ja rämeet, suon itä- ja luoteislaidoilla on myös keskireheviä neva- ja rämeosia, joilla kasvaa muun muassa vaateliasta rimpivihvilää.


Alueen lajisto: Suojelumetsäehdotusten lajisto tunnetaan puutteellisesti. Satunnaisilla luonto- ja lajiharrastajien retkeilyillä etenkin Loutenvaaran alueen vanhoista metsistä on kertynyt melko paljon havaintoja vaateliaista vanhan metsän lajeista. Loutenvaaralla elää muun muassa vaarantuneeksi luokiteltu liito-orava. Alueen lintulajistoon kuuluvat puolestaan ainakin pohjantikka, kuukkeli, metso, pyy, teeri sekä palokärki. Alueelta on havaintoja myös paristakymmenestä uhanalaisesta tai vaateliaasta kääväkäslajista. Alueen lajistoon kuuluvat ainakin vaarantunut sirppikääpä sekä silmälläpidettäviksi lajeiksi luokitellut rusokantokääpä, raidantuoksukääpä ja ruostekääpä. Alueelta on myös havaintoja useista vaateliaista jäkälälajeista.

Petäjäpuron varrelta on puolestaan havaintoja vaarantuneesta lumokäävästä sekä silmälläpidettävästä ruostekäävästä.

Suojeluperusteet: Loutenvaara-Roninsuolla on Lounais-Kainuun oloissa huomattavaa merkitystä suo-, metsä- ja pienvesiluonnon suojelulle. Esitettyjen suojelumetsien perustaminen loisi merkittävän metsiensuojelualueiden keskittymän Etelä-Sotkamon ja Talaskankaan luonnonsuojelualueen välisen metsiensuojelutyhjiön keskelle. Valtaosa esitettyjen kolmen suojelumetsän sisältämistä metsistä täyttää hyvin METSO II-ohjelman luonnonsuojelubiologiset valintaperusteet.

Suojelusuositukset: Vähintäänkin Loutenvaara-Roninsuon alueen metsäluonnoltaan arvokkaimmat osa-alueet tulisi suojella lakisääteisinä suojelualueina (esim. liitekartan rajausten mukaisesti). Alueen soihin liittyvät huomattavat luontoarvot antaisivat perusteita myös nyt esitettyä laajempien suojelualueiden muodostamiseen. Rajattujen huomattavia metsiensuojeluarvoja sisältävien osa-alueiden ulkopuolella sijaitsevien soiden, pienempien metsäkohteiden ja pienvesien olennaiset suojeluarvot on mahdollista säilyttää myös taloustoiminnan yhteydessä. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että metsätaloustoimissa (hakkuut, kunnostusojitukset) pidättäydytään toimimasta soilla ja soistumissa, alueelle ei tehdä uusia metsäautoteitä ja rajausalueiden ulkopuolella sijaitsevat yleensä pienialaiset arvometsät huomioidaan arvokkaina luontokohteina. Alueen suoluontoarvojen pidempiaikainen säilyttäminen edellyttää myös alueen soiden säilyttämistä turvetuotannon ulkopuolella sekä tiettyjen osin ojitettujen soiden (mm. Pirkonsuo) ennallistamista.

Kohdeluetteloon