032. Keurunmäki-Haavikkolehdon Natura 2000-alueen laajennukset, Suonenjoki

Karttalehdet 3223 11 / Kohteen kartta [pdf] / Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09

Yleiskuvaus: Keurunmäki-Haavikkolehdon alue sijaitsee Pohjois-Savossa noin 15 kilometriä lounaaseen Suonenjoen kuntakeskuksesta. Arvokkaasta metsäalueesta 625 hehtaaria sisältyy Natura 2000-ohjelmaan. Natura 2000-alue on erittäin arvokas useiden luontotyyppien ja eliöryhmien (mm. linnut, lahottajasienet ja - hyönteiset) suojelun kannalta. Maakunnalliset ja valtakunnalliset suojelujärjestöt ovat tehneet Natura-alueen itäpuolisista metsistä suojeluesityksiä niin UPM-Kymmenelle kuin viranomaisillekin vuodesta 1999 alkaen.

Suojelemattomat alueet Natura-alueen itäpuolella ovat metsäkuvaltaan ja rakenteeltaan vaihtelevia. Erityisesti Tuohimäen alueella sekä sen ja Pieni-Riuttasen välissä on varttuneita ja vanhoja mänty- ja kuusivaltaisia arvometsiä sekä edustavaa pienvesi- ja suoluontoa. Lisäksi suojeluesityksen alueella on merkittäviä määriä luonnontilaisia sekä ennallistamiskelpoisia soita ja muutamia luonnonsuojelullisesti arvokkaita pienvesiä. Tuntuva osa suojeluesityksen alueen metsistä on kuitenkin nuoria talousmetsiä. Osa näistä on kuitenkin puustoltaan monipuolisia sekametsiä. Suojeltavaksi esitetyn alueen vanhemmissa metsissä on monin paikoin merkittävästi mänty- tai kuusilahopuuta, paikoin tapaa myös koivu- ja haapalahopuuta.

Suojeluperusteet:
Lyhyellä aikavälillä keskeinen suojelutavoite on alueen nykyisellään arvokkaiden, mutta toistaiseksi suojelemattomien METSO-valintaperusteiden mukaisten arvometsien ja niissä elävien uhanalaisten lajien turvaaminen hakkuilta.

Lisäsuojelun myötä syntyisi laajempi, noin tuhannen hehtaarin suuruinen metsämanneralue, jollaisia eteläisessä Suomessa on todettu olevan liian vähän. Näin parannettaisiin alueen eliölajiston säilymismahdollisuuksia pitemmällä aikavälillä. Suonenjoen - Pieksämäen seutu on lisäksi todettu Etelä-Suomen ja Pohjanmaan metsien suojelutarve - työryhmän mietinnössä merkittäväksi alueeksi metsien suojelualueverkon kehittämisen kannalta. Samassa mietinnössä Pohjois-Savon metsiensuojelutilanne on todettu keskimääräistäkin heikommaksi, joten alueen suojelu edistäisi myös maakunnan metsiensuojelutilanteen kohentamista.

Suojelusuositukset: Laajennusalue tulee liittää Keurunmäki-Haavikkolehdon suojelukokonaisuuteen lakisääteisesti suojeltuna alueena. Alueelle on perusteltua laatia kuviokohtainen ennallistamissuunnitelma.

Kohdeluetteloon