029. Kärkvuori, Ruokolahti

Karttalehdet 4121 11, 4121 10 / Kohteen kartta [pdf] Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09

Kohteeseen sisältyy Suuren Susilammen ja Soilammen välinen soinen notko ja sitä ympäröivät kuusivaltaiset metsät sekä Hepolammen koillispuoliset kuusimetsät. Kohteen suojeluarvot liittyvät suon paikoin luontaisen kaltaiseen vesitalouteen sekä erityisesti Kärkvuoren rinteillä ja Hepolammen ympäristössä kasvaviin, rakenteeltaan luonnonmukaisiin ja lahopuustoisiin, kuusivaltaisiin metsiin.

Suuresta Susilammesta virtaa itää kohti Soilampeen puro, joka on suurelta osalta suoristettu ojaksi. Paikoin vesi kuitenkin mutkittelee suhteellisen luonnontilaisesti uomassaan. Osa notkon pohjan lehtipuuvaltaisesta korvesta on säilyttänyt ojituksesta huolimatta vesitaloutensa hyvin. Soilammen lounaisrannan yksityismaalla korpi laajenee avoimeksi suoksi.

Kohteen arvokkaimmat metsät kasvavat Kärkvuoren pohjoisrinteillä. Rinteen yläpuolella kallioilla kasvaa rakenteeltaan luonnonmukaista vanhahkoa männikköä, jossa on seassa myös pari kelomäntyä. Rinteessä taas kasvaa hyvin erirakenteista, vanhahkoa kuusivaltaista metsää, jossa on paikon vanhoja mänty-ylispuita sekä vanhoja koivuja. Lahopuuta on rinteessä melko runsaasti painottuen eriasteisesti lahonneisiin kuusimaapuihin ja pystyyn kuolleisiin kuusiin, mutta myös yksittäisiä koivupökkelöitä ja -maapuita on näkyvissä. Vanhalta koivumaapuulta löydettiin levykääpää. Muut Mäkrävuoren ja Portahonkankaan välisen notkon rinteillä kasvavat kuusivaltaiset metsät ovat aikoinaan harvennettuja ja tasarakenteisempia.

Kohteen eteläosassa, Hepolammen ympärillä on nevareunus, jolla kasvaa karpaloa. Lammen pohjoispuolella on kuivunutta korpea, jossa kasvaa nuorta kuusta ja lehtipuustoa. Vaikka lammen ja sen koillispuolisen tien välinen metsä on suurimmaksi osaksi tasarakenteiseksi harvennettua kuusivaltaista metsää, on lammen itäpuolella säilynyt pieni kaistale erirakenteista, itsestäänharvenevaa kuusivaltaista metsää, jossa esiintyy siellä täällä järeitä mänty-ylispuita, muutama järeä haapa ja nuorempaa lehtipuustoa. Metsässä tapaa yksittäisiä järeitä kuusi- ja mäntymaapuita sekä kohtalaisen runsaasti ohuehkoa lehtilahopuuta. Lammen rantametsässä männyn osuus on suurempi. Kärkvuoren itäpuolella kasvaa aikoinaan harvennettua, varttunutta kuusimetsää, jossa on runsaasti hakkuutähteinä sammaloitunutta lehtilahopuuta. Kohteen koillisrajalla kasvaa nuoren kuusikon päällä parisenkymmentä järeää haapaa.

Kohdeluetteloon