028. Mäkrämäki, Ruokolahti

Karttalehti 4121 07 / Kohteen kartta [pdf] Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09

Mäkrämäen alue sijaitsee Ruokolahden kunnan itäosassa, Kuopiolan ja Rautialan välimaastossa. Arvokkaan kokonaisuuden länsiosa kuuluu Tornatorille ja itäosa UPM:lle. Lisäksi Tornatorin omistama alue rajoittuu lännessä arvokkaisiin yksityismaihin. Alue muodostuu maisemallisesti näyttävästä Mäkrämäestä sekä siihen suoraan liittyvistä varttuneista ja vanhoista kangasmetsistä sekä korvista.

Mäkrämäen alueelle on tyypillistä jäkäläpeitteisiä kalliopaljastumia sisältävien kangasmaamäkien, pääosin kuusivaltaisten kangasmetsien ja pienialaisten korpilaikkujen vaihtelu. Valtaosa alueen metsistä on rehevyydeltään mustikkatyypin tuoretta kangasta, jonkin verran löytyy myös kuivahkoja ja lehtomaisia kankaita. Lukuisat siirtolohkareet ja paikoin jyrkät pinnamuodot ovat alueelle tyypillisiä. Etenkin Mäkrämäen kaakkoispuolelta löytyy runsaasti luonnontilaisia keskireheviä korpia.

Noin puolet selvitysalueen metsistä on rakenteeltaan luonnontilaisen kaltaista vanhaa metsää. Loput metsistä ovat valtaosin varttuneita tai päätehakkuuikäisiä metsiä, joita on jossakin vaiheessa jonkin verran harvennettu. Osa näistäkin metsistä on jo luonnontilaistunut sen verran, että niihin on muodostunut merkittävästi lahopuuta.

Selvitysalueella voi arvioida olevan vanhojen metsien määrän ja laadun perusteella jopa valtakunnallista merkitystä vanhojen kuusivaltaisten vanhojen metsien suojelulle. Alueen luonnonsuojelullisesti arvokkain osa on Tornatorin omistuksessa. Tämä alue täyttää etelä- ja pohjoisosia lukuun ottamatta sekä METSO-ohjelman runsaslahopuustoisten kangasmetsien että luontodirektiivin boreaalisten luonnonmetsien kriteerit. Muut selvitetyt palstat täydentävät hyvin arvokkainta ydinaluetta. METSO-ohjelman luonnonsuojelubiologiset kriteerit täyttäviä metsiä löytyy myös UPM:n omistamalta palstalta ja yksityismailta. Mäkrämäen alueeseen sisältyy myös jonkin verran vähemmän edustavia metsiä, jotka kuitenkin kehittyvät muutamassa vuosikymmenessä hyviksi tukialueiksi alueen edustavimmille vanhoille metsille.

Tarkempi kohdekuvaus [pdf]

Kohdeluetteloon