025. Särkimäki, Heinävesi

Karttalehdet 4121 08, 4121 09 / Kohteen kartta [pdf]
Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09

Heinäveden Pölläkässä sijaitseva Särkimäki käsittää luonnontilaisia korpia ja rämeitä, luonnontilaisen kaltaisia lampien rantametsiä sekä eri-ikäisiä (varttuneesta vanhaan) luonnontilaisen kaltaisia metsiä moreenimaiden kuusivaltaisista metsistä kalliomaiden männikköihin. Metsissä on paikoin palokantoja. Alueen lajistoon kuuluu muun muassa vaatelias raidankeuhkojäkälä.

Rajaukseen on rajausteknisistä syistä sisällytetty myös pari alueen sisään jäävää 90-luvun loppupuolen avohakkuualaa. Laajemman metsäalueen lisäksi rajaukseen sisältyy erilliskohteena Pahkajärven etelärannan edustava kalliojyrkänne.

Pääosa rajauksien metsistä täyttää METSO II-valintaperusteet. Kohteen suojeluarvoa nostaa se, että Särkimäki sijaitsee muutaman kilometrin päässä metsälajistoltaan erittäin rikkaista Koloveden ja Kakonsalon Natura 200-alueista.

Kohdeluetteloon