024. Iilijärven metsät, Toivakka

Kuva:  Mauno Särkkä Karttalehti 3211 09 / Kohteen kartta [pdf]
Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09

Aluekokonaisuus sijaitsee Iilijärven Natura-alueen ympäristössä ja osin sen maa-aines- ja metsälailla suojeltujen osien sisällä. Alueen merkittävimmät luontoarvot liittyvät vanhoihin metsiin, puustoisiin soihin sekä pienvesiin ja niiden lähimetsiin. Alueelle on tehty suojeluesitys syksyllä 2007.

Iilijärven Natura-alueeseen kuuluvat metsät ja arvokkaat pienvedet muodostavat erämaisen kokonaisuuden, joka koostuu pääosin havupuuvaltaisista, usein kallioisista tai kivikkoisista metsistä sekä arvokkaista pienvesistä ja puronotkoista. Alueella on myös useita arokkaita korpia jä rämeitä. Iilijärven alueella sijaitsee neljä vanhojen metsien suojeluohjelman kohdetta: Rupansuo, Katajalampi, Iilivuori ja Viitasenvuori.

Luonnonsuojelulailla on suojeltu myös Koirajärven laskupuro. Rajaukseen sisältyvien hienojen lampien ja järvien rannat on suojeltu rakennuslailla. Tästä johtuen alueen arvokkaiden pienvesien kokonaisuus onkin säilynyt erityisen edustavana. Pienvesien ympäristössä on kuitenkin rakennepiirteiltään monipuolisia metsiä, joiden merkitys kohteiden pienilmaston säilyttämisen kannalta on olennaisen tärkeä ja joissa on jo itsessään METSO-ohjelman luonnontieteellisissä valintaperusteissa lueteltuja tärkeitä rakennepiirteitä, kuten erirakenteisuutta ja lahopuustoa.

Nämä metsät ovat vailla lakisääteistä suojaa. Vanhojen metsien suojelualueiden ympäristössä on useita vanhoja lahopuustoisia metsiä joista on löydetty myös vanhan metsän uhanalaista lajistoa. Lisäsuojelun tarve alueella onkin perusteltua nykyisten suojelualueiden luontoarvojen vahvistamiseksi sekä Iilijärven ja sen kaakkoispuolella sijaitsevan Vällyvuoren Natura-alueen paremman kytkeytyneisyyden edistämiseksi.

Iilijärven aluekokonaisuuden osa-alueiden tarkempi kuvaus [pdf 4 sivua]

Kohdeluetteloon