023. Haukkavuori, Toivakka

Kuva: Mauno Särkkä Karttalehti 3211 06 / Kohteen kartta [pdf]
Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09

Haukkavuoren etelä- ja pohjoisrinteen kallioilla kasvaa vanhaa ja erittäin erirakenteista männikköä, jossa on huomattavan runsaasti kilpikaarnaisia mäntyjä. Keloja ja palokantoja sekä eriasteisesti lahonneita mäntymaapuita on kohtalaisen runsaasti.

Ylärinteillä männikön seassa kasvaa koivua vain harvakseltaan, mutta rinteen alaosissa koivua ja haapaa voi kasvaa paikoitellen runsaasti ja metsässä on tuoreen tai lehtomaisen kankaan piirteitä. Näissä rehevämmissä osissa myös kuusta voi kasvaa paikoitellen ja alueella lahoaa eri - ikäisiä koivu- ja haapamaapuita.

Haukkavuoren pohjoispuolella sijaitsee jyrkkä, kallioinen mäki, jonka päällä on vanha ja luonnontilainen, runsaasti lahopuuta ja keloja sisältävä kalliomännikkö. Myös Haukkavuoren kaakkoispuolisilla pienillä rinnekohteilla kasvaa vanhaa männikköä, jonka puustosta osa on kilpikaarnaisia. Haukkavuoren laelle on tehty viime vuosina laaja siemenpuuhakkuu.

Suojeltavaksi esitettävän kohteen länsilaidasta osa on hakkuualaa. Kohteen pohjoisosassa kasvaa myös pienialaisesti nuorta männikköä, joka yhdistää kaksi vanhaa kalliomännikköä toisiinsa. Alueen suojeleminen tukee olennaisesti sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevan Rappukallion luonnonsuojelualueen mäntymetsien luontoarvoja. Kohde rajoittuu lännessä Haukkavuoren länsirinteellä kasvavaan hyvin arvokkaaseen ja uhanalaiselta kääväkäslajistoltaan rikkaaseen yksityisomistuksessa olevaan vanhaan kalliomännikköön. Alueella havaitiin silmälläpidettävä ja alueellisesti uhanalainen istukkakääpä.

Kohdeluetteloon