022. Kylkisvuoren metsät, Toivakka

Kuva: Mauno Särkkä Karttalehti 3211 09 / Kohteen kartta [pdf]
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09
Linkki Kansalaisen karttapaikkaan


Kylkisvuoren länsirinteillä sekä Pienen Kylkisen ja Ison Kylkislammen ympärillä on säilynyt erittäin hieno, laaja ja luonteeltaan yhtenäinen vanhojen luonnontilaisen kaltaisten mäntyvaltaisten metsien kokonaisuus, johon sisältyy myös soiden ja pienvesien luontoarvoja. Kohteelta on useita havaintoja liito-oravasta ja uhanalaisista kääväkkäistä. Kohteesta osa on UPM:n ja osa Tornatorin (kartalla TNT) omistuksessa. Kohteeseen rajoittuu sen pohjoispuolella myös erittäin laadukkaita yksityismaita. UPM:n ja Tornatorin kohteille on tehty suojeluesitys loppukesästä 2008. Kohde sijaitsee vain noin kaksi kilometriä Vällyvuoren luonnonsuojelualueen pohjoispuolella.

UPM:n osa-alue: Mäen rinteillä kasvaa kuivahkon kankaan vanhaa männikköä, joka on kohteen pohjoisosassa harvennettua, mutta vaihettuu etelää kohti luonnontilaisen kaltaiseksi ja hyvin erirakenteiseksi metsäksi, jossa lahoaa kohtalaisen runsaasti keloja, palokantoja ja keloutuneita mäntymaapuita.

Kohteen länsilaidalla on ojitettu, mutta osin vesitaloutensa säilyttänyt korpi, jossa puusto vanhaa, erirakenteista ja kuusivaltaista. Myös eri-ikäisiä koivuja ja tervaleppiä esiintyy korvessa paikoin. Korven ympäristön kuusivaltaisessa metsässä lahoaa kohtalaisen runsaasti eri-ikäisiä kuusimaapuita ja koivulahopuutakin tapaa siellä täällä.

Kohde rajoittuu etelässä avohakkuisiin. Kohteen länsiosassa sijaitsee suorantainen Kapealampi. Rinnemännikössä kasvavan haavan alta löydettiin röykkiö liito-oravan papanoita.

Tornatorin osa-alue: Kylkisvuoren länsirinteillä kasvaa kuivahkon kankaan vanhaa mäntyvaltaista metsää, jossa puuston rakenne on luonnontilaisen kaltainen ja lahopuuta on runsaasti ja monipuolisesti. Metsässä on kohtalaisen runsaasti kilpikaarnaisia, vanhoja mäntyjä ja eriasteisesti lahonneita mäntymaapuita sekä palokantoja ja keloja. Mäntyjen seassa kasvaa myös koivua ja haapaa. Rinteen alaosissa kasvaa paikoin kuusivaltaista, varsin erirakenteista metsää, jossa osa kuusista on huomattavan järeitä ja koivua ja haapaa esiintyy kohtalaisesti. Paikoitellen tapaa myös järeitä haapoja ja eriasteisesti lahonnutta haapa- ja koivumaapuuta.

Aivan kohteen eteläisimmästä osasta, yksityismaan vastaiselta rajalta löytyi järeän haavan tyveltä erittäin runsaasti liito-oravan jätöksiä. Papanoita löytyi lähistöltä myös kahden muun puun alta ja jätösten suuri määrä viittaa siihen, että alue on lajin lisääntymis- ja levähdyspaikka. Kohteen pohjoisosassa, yksityismaan rajalla laskee Pieni-Kylkinen - lampeen sen länsipuolelta alajuoksultaan luonnontilainen puro, jonka varsilla kasvaa pääosin eri-ikäistä kuusta. Lammen eteläpuolella on vesitaloudeltaan luonnontilainen, karu ja puustoinen korpi, jossa kasvaa nuorehkoa, mutta erirakenteista kuusta ja koivua sekä terva- harmaaleppää. Lännestä päin tulevan tien kääntöpaikan eteläpuolella kasvaa järeää, tasarakenteista männikköä. Alueelta on havaittu liito-oravan lisäksi kääväkkäistä hopeakääpää, mustasukkakääpää, männynkääpä (ind.),kermakarakääpää (ind.), viinikääpää (ind.) ja silokääpää (NT).

Kohdeluetteloon