020. Karapuronsuo, Petäjävesi

Kuva: Mauno Särkkä Karttalehti 2234 11 / Kohteen kartta [pdf]
Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09

Kohde on puustoisten soiden, turvekankaiden sekä vaihtelevan ikäisten kuusivaltaisten kangasmetsien muodostama kokonaisuus. Valtaosa kohteen soista on aikoinaan ojitettu, mutta paikoin ne ovat säilyttäneet vesitaloutensa yllättävän hyvin ja osa ojitetuista alueista on ennallistamiskelpoisia. Vesitaloudeltaan luonnontilaisen kaltaisia, järeäpuustoisia korpia on aivan kohteen länsilaidalla ja kohteen keskiosassa. Korpimetsissä lahoaa harvakseltaan, paikoin tiheämmässäkin ohuita ja keskijäreitä kuusimaapuita ja pystyyn kuolleita kuusia. Puusto on varttunutta tai järeää ja keskimäärin melko erirakenteista.

Osalla kohteesta, erityisesti sen keskiosissa kasvaa turvekankaalla nuorempia kuusi-koivu-mäntymetsiä tai kitukasvuista nuorta mäntyä sekä paikoitellen melko tuoreeltaan harvennettuja varttuneita kuusimetsiä.

Kohteen etelälaidalla sijaitsee itä-länsi-suuntainen suomuodostelma. Länsiosaltaan se on osin kuivunutta, nuorta ja varttunutta, melko tiheää kuusta kasvavaa korpea, mutta muuttuu itää kohti mäntyvaltaiseksi rämeeksi ja vihdoin idässä avosuoksi, jonka vesitalous on säilynyt luonnontilaisen kaltaisena.

Kohdeluetteloon