018. Särkivuori, Multia

Kuva: Mauno Särkkä Karttalehdet 2243 02, 2243 03
Kohteen kartta [pdf]
Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09

Särkivuoren erityisen arvokas metsäalue muodostuu kahdesta kohteesta. Pohjoinen osa on kokonaan Metso I- ja II- kelpoista, yli 100-vuotiasta, luonnontilaisen kaltaista ja pääosin kuusivaltaista metsää. Myös kalliomännikköä ja sekapuustoisia osa-alueita sisältyy rajaukseen.

Metsät vaihtelevat selkeän erirakenteisista lähes yksijaksoisiin osiin. Lahopuuta on paikoin kohtalaisen runsaasti, paikoin vähän. Myös vanhoja, pitkälle lahonneita maapuita, palokorokantoja ja jokusia keloja näkyy metsäkuvassa. Sekapuustona on koivua, haapaa ja muutamia raitoja.

Suurissa haavoissa on runsaasti koloja, joissa myös useita liito-oravan pesäpaikkoja. Kangasmetsien väleistä löytyy mustikka- ja puolukkakorpea.

Lajisto tunnetaan huonosti, mutta varmuudella on havaittu männynkääpä, riukukääpä, kelokääpä, ruostekääpä, tervakääpä, pohjantikka, palokärki, kuukkeli, varpuspöllö, metso, teeri, pyy, metsäsopuli ja karhu sekä edellä mainittu liito-orava.

Eteläisempi osa on Metso I- ja II-kelpoista, kuusivaltaista, pääosin tuoretta kangasta. Paikoin löytyy myös soistumia ja korpea. Sekapuuna ja paikoin valtapuunakin on mäntyä, koivua ja haapaa. Osa alueesta yli 100-vuotiasta, osa kuitenkin huomattavasti nuorempaa. Lahopuun määrä vaihtelee kohtalaisesta vähäiseen. Kyseessä on pienialainen ja erittäin runsashaapainen alue, josta on havaintoja mm. liito-oravasta.

Kohdeluetteloon