016. Matolammin ls-alueen laajennus, Keuruu

Kuva: Mauno Särkkä Karttalehti 2233 03 / Kohteen kartta [pdf]
Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09

Kohde sijaitsee Keuruun eteläosassa, rajoittuen etelälaidaltaan Mäntän kuntaan. Se kiinnitttyy itäosastaan kunnanrajan toisella puolella olevaan Matolammin kaksiosaiseen vanhojen metsien suojelualueeseen ja sopisi erityisen hyvin yhtenäisyytensä puolesta suojelualueen laajennusosaksi.

Kohde on kangasmetsien, ennallistamiskelpoisten korpien ja rämeiden sekä turvekankaiden mosaiikki. Kohteen metsistä osa on kuusivaltaisia, osa mäntyvaltaisia ja lähes kauttaaltaan rakenteeltaan luonnonmukaisia. Metsissä on paikoin runsaastikin kuusi- ja paikoin mäntylahopuuta ja puusto on valtaosin varttunutta tai vanhaa.

Aikoinaan ojitetuissa korvissa on jäänyt kunnostusojitus tekemättä, minkä vuoksi soiden luontainen vesitalous on paikoin palautunut ja olisi osalla alueesta palautettavissa luonnontilaansa ennallistamalla. Ojitettujen korpien ja rämeiden puusto on myös säilynyt rakenteeltaan monipuolisena. Kuivahtaneita turvekankaitakin kohteeseen sisältyy, mutta niiden muuttuneen vesitalouden korvaa paikoin runsaana esiintyvä lahopuu ja ennen kaikkea edullinen sijainti suojelualueen vieressä.

Rajalampea ympäröi kapea nevareunus. Sen sijaan Perälammen ympärillä on laajempi, hieno avosuo, jota vanha ojitus ei ole onnistunut kuivattamaan. Perälammen ympäristössä kasvaa myös nuorempia mäntymetsiä. Kohteen lounaisimmassa nurkassa sijaitsevan mäen rinteiltä löytyy kohteen vanhin, lahopuustoinen kuusivaltainen metsä, jossa kasvaa myös varttunutta haapaa.

Kohdeluetteloon