011. Mehtovuori, Jyväskylän maalaiskunta

Karttalehti 3212 08 / Kohteen kartta [pdf] Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09


Kohde on maisemallisesti hieno, kivikkoisten mäntyvaltaisten metsien ja puulajisuhteiltaan monipuolisten rantametsien muodostama kokonaisuus, jossa on säilynyt myös ehyt, rakentamaton rantaviiva. Mehtovuoren rinteiltä avautuvat jylhät maisemat Leppävedelle.

Ylempänä mäen rinteillä kasvaa mäntyvaltaista, varttunutta ja vanhahkoa metsää, joka on kauttaaltaan melko erirakenteista, paikoitellen jopa melko luonnontilaisen kaltaista. Metsissä kasvaa männyn seassa myös eri-ikäistä koivua ja kuusta alikasvoksena. Mäntymaapuita lahoaa rinteillä kauttaaltaan harvakseltaan ja paikallisesti runsaammin. Myös palokantoja, keloja ja yksittäisiä liki kilpikaarnaisia mäntyjä tapaa siellä täällä.

Lähempänä rantaa kasvaa puulajisuhteiltaan ja rakennepiirteiltään erittäin monipuolista, rehevää metsää, jossa mäntyjen seassa kasvaa kuusta, koivua, haapaa, harmaaleppää ja pihlajaa. Täysin erirakenteisena kasvavaa, valtaosin järeää haapaa on paikoin jopa 50 % puustosta. Kohteen yli puolen kilometrin mittainen rakentamaton rantaviiva on myös arvokas.

Kohdeluetteloon