010. Nevajärvi, Virrat

Karttalehti 2214 11 / Kohteen kartta [pdf] / Linkki Kansalaisen karttapaikkaan
PDF-kartan julkaisulupa: Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos lupanro 1065/MML/09

Nevajärven metsät ovat varttuneita ja vanhoja, pääosin kuusivaltaisia tuoreita ja soistuneita kankaita. Ylävämmillä paikoilla valtapuuna on mänty. Koivuja alueella kasvaa kuitenkin huomattavan paljon, joten metsän ilme on kauttaaltaan sekametsämäisen rikas. Puuston ikä- ja kokorakenne on luonnollisen vaihteleva, sillä alikasvosta ei ole juuri raivattu eikä ylispuustoonkaan ole kajottu aikoihin. Lahopuuta on monessa muodossa: mänty- ja koivupökkelöitä, keloja, lenkoja, maapuita ja vanhoja palokantoja. Kuusivaltaisissa osissa kuusilahopuuta on kohtalaisen paljon.

Alueen länsiosan poikki virtaa suurten kuusten varjostama puro luonnonuomassa. Pääosa alueen kosteikoista sijaitsee idässä Nevajärven lähellä: järven rannoilla on isovarpurämettä ja lounaispuolella avointa tupasvillarämettä. Avoimen suon laiteilla on havaittu pesivän pohjansirkun ja itse suolla kurjen. Vielä vuonna 1997 paikalla on todettu riekkokoiraan reviiri. Merkittävin Nevajärvellä pesivä laji on kaakkuri, joka kuuluu silmälläpidettäviin lajeihin. Nevajärvi on tällä hetkellä Virtain ainoa järvi, jolla kaakkuri tiettävästi pesii säännöllisesti. Kaakkurin kokonaiskanta Pirkanmaalla on 50-60 paria.

Muita metsän linnustollisia luontoarvoja edustavat mm. pohjantikka ja metso, jonka kanta on vahva.

Kohdeluetteloon